Leveringen - 193526-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Hradec Králové: Verkeersbewakingsuitrusting

2019/S 081-193526

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 023-049715)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Statutární město Hradec Králové
00268810
Československé armády 408/51
Hradec Králové
500 03
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radek Hlaváček
Telefoon: +420 731131684
E-mail: hlavacek@grantika.cz
NUTS-code: CZ052

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hradeckralove.org/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34970000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 023-049715

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Podrobné odůvodnění prodloužení lhůty pro podání nabídek je součástí vysvětlení zadávací dokumentace, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele.