Leveringen - 193527-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Ostrava: Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen

2019/S 081-193527

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 062-143343)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Brembo Czech s.r.o.
28599888
Na Rovince 875
Ostrava
720 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Lenka Vondráčková
Telefoon: +420 775704491
E-mail: vondrackova@dlc.cz
NUTS-code: CZ080

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.brembo.com/cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_169.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42514000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zakázky je dodání a montáž technologie studené plazmy pro odstraňování emisí pachových látek a připojení k mediím, energiím, surovinám a řídicímu systému Zadavatele a veškerých s ní souvisejících konstrukcí, staveb, technických zařízení, kontrolních zařízení, rozvodů a služeb, včetně demontáží nefunkčních zařízení a stavebních částí a přeložek technologických sítí a rozvodů. Součástí zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provedení instalace technologie, dodání a montáž veškerých pomocných technických zařízení a souvisejících konstrukcí, staveb a příslušenství, jakož i speciálních nástrojů nutných k montáži, provozu a údržbě, poskytnutí všech nezbytných stavebních a montážních prací a dopravy, dozorů a inspekcí a rovněž provedení inženýrských prací či jiných služeb a materiálů nezbytných pro řádné dokončení zakázky.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-143343

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:05
Te lezen:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: