Leveringen - 193528-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Rambouillet: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2019/S 081-193528

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 037-082899)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
ARM/SCA/PFAF-RBT
13002345000013
PFAF-RBT QGE 11 rue de Groussay
Rambouillet Cedex
78513
Frankrijk
Contactpersoon: Chef de la section SAO
Telefoon: +33 134574889
E-mail: chasboeuf.caroline@intradef.gouv.fr
Fax: +33 134576142
NUTS-code: FR10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marches-publics.gouv.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fabrication de matériels cynotechniques

Referentienummer: S_306
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fabrication de matériels cynotechniques spécifiques sur mesure.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082899

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: