Leveringen - 193528-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Rambouillet: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2019/S 081-193528

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 037-082899)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ARM/SCA/PFAF-RBT
Nationaal identificatienummer: 13002345000013
Postadres: PFAF-RBT QGE 11 rue de Groussay
Plaats: Rambouillet Cedex
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 78513
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Chef de la section SAO
E-mail: chasboeuf.caroline@intradef.gouv.fr
Telefoon: +33 134574889
Fax: +33 134576142

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marches-publics.gouv.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fabrication de matériels cynotechniques

Referentienummer: S_306
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082899

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: