Leveringen - 193530-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Microscopen

2019/S 081-193530

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185359)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
60461373
Technická 1905/5
Praha 6-Dejvice
166 28
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Michaela Blatová
Telefoon: +420 220444457
E-mail: blatovam@vscht.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vscht.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

INMODOS_Fluorescenční mikroskop s příslušenstvím

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38510000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fluorescenčního mikroskopu s příslušenstvím.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185359

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Předpokládaná celková hodnota
In plaats van:

656 000.00

Te lezen:

743 801.00

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: II.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Předpokládaná hodnota
In plaats van:

656 000.00

Te lezen:

743 801.00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: