Leveringen - 193535-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Mikkeli: Communicatienetwerk

2019/S 081-193535

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 067-156599)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
0825508-3
Porrassalmenkatu 35–37
Mikkeli
50100
Finland
Contactpersoon: Timo Talo
Telefoon: +358 447944006
E-mail: hankinnat@essote.fi
Fax: +358 153512747
NUTS-code: FI1D1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.essote.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Etelä-Savon alueverkon hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32412000 - JA14
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Essote (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) kilpailuttaa Etelä_Savon alueen tietoliikenneratkaisun (jäljempänä alueverkko). Palvelun tulee olla käytettävissä 1.3.2020 lukien. Hankintaan voi mahdollisesti liittyä myöhemmin Sosteri (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja Vaalijalan kuntayhtymä. Kukin osapuoli tekee erillisen päätöksen hankintaan liittymisestä ja erillisen sopimuksen palvelusta palveluntuottajan kanssa. Alueverkko tulee toimimaan alueellisesti kattavana tietoliikenneratkaisuna ja toimipisteitä yhdistävänä verkkona ja sen pitää tarjota palveluinaan yhteydet toimipisteiden välille ja palomuurien kautta Internetiin. Alueverkon kautta tulee voida toteuttaa myös muut lisäpalvelut ja yhteydet tietoturvallisesti. Tilaajalla on oltava mahdollista hankkia halutessaan toimipistekohtaisia langallisia ja langattomia lähiverkkoja palveluna tai olevan lähiverkon hallinta- ja ylläpitopalvelua.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156599

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hintalomakkeeseen (liite 4_Hinnat_ja_liittymät_KORJATTU.xlsx) on lisätty rivi virtuaalimuureista sekä täsmennetty klusterin hinnan olevan ilman virtuaalimuureja.

Liitteeseen 4_Hinnat_ja_liittymät_KORJATTU.xlsx on pyritty selkeyttämään, että tarjouspyynnössä pyydetään kahta (2) erillistä palomuuriklusteri-laitteistoa: Internet-palomuuri ja alueverkon palomuuri. Kumpaankin erilliseen laitteistoon pyydetään kolmea (3) virtuaalista palomuuria. Molemmat ovat pakollisia vaatimuksia, joten pakollinen IPS/IDS on täysin linjassa tämän kanssa.

Tarjouspalveluun kohtaan Muut asiat/Palvelun käyttöönotto on korjattu, että toimittaja sitoutuu toimittamaan kaikki palvelut Essoten käyttöön viimeistään 1.3.2020 mennessä.