Leveringen - 193536-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Anesthetica

2019/S 081-193536

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153713)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Institut klinické a experimentální medicíny
00023001
Vídeňská 1958/9
Praha
140 00
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Monika Šišková
Telefoon: +420 236165064
E-mail: monika.siskova@ikem.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ikem.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/ikem

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HVLP – Anestetika I.

Referentienummer: PZ-2019-0000195
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33661100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků z ATC skupin anestetik pro léčbu pacientů ve schválených indikacích. Cílem zadavatele je zajistit pro svou činnost dodávky léčivých přípravků z ATC skupin anestetik dle specifikace. Léčivé přípravky jsou určeny pro účely léčby ambulantních a hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153713

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: