Leveringen - 193538-2019

25/04/2019    S81

Polen-Rzeszów: Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2019/S 081-193538

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153954)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Rzeszowska
Nationaal identificatienummer: 000001749-8030
Postadres: al. Powstańców Warszawy 12
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-959
Land: Polen
Contactpersoon: Dominik Orzech
E-mail: dorzech@prz.edu.pl
Telefoon: +48 177432175
Fax: +48 177432175
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.prz.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz.

Referentienummer: NA/P/90/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09131100 Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153954

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: