Leveringen - 193539-2019

25/04/2019    S81

Polska-Toruń: Ekrany projekcyjne

2019/S 081-193539

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 059-136004)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Adres pocztowy: pl. Św. Katarzyny 8
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego p. Joanna Waczyńska
E-mail: jwacz@cku.torun.pl
Tel.: +48 566577451
Faks: +48 566577452
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cku.torun.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa - Część 1: Interaktywnych urządzeń projekcyjnych; Część 2: Drukarek 3D

Numer referencyjny: CKU-DG 14/2019/EFS
II.1.2)Główny kod CPV
38653400 Ekrany projekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) W części pierwszej zamówienia: Interaktywnych urządzeń projekcyjnych;

2) W części drugiej zamówienia: Drukarek 3D.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 059-136004

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: