Leveringen - 193539-2019

25/04/2019    S81

Polen-Toruń: Projectieschermen

2019/S 081-193539

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 059-136004)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Postadres: pl. Św. Katarzyny 8
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego p. Joanna Waczyńska
E-mail: jwacz@cku.torun.pl
Telefoon: +48 566577451
Fax: +48 566577452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cku.torun.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa - Część 1: Interaktywnych urządzeń projekcyjnych; Część 2: Drukarek 3D

Referentienummer: CKU-DG 14/2019/EFS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38653400 Projectieschermen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136004

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: