Leveringen - 193540-2019

25/04/2019    S81

Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

2019/S 081-193540

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 075-177345)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 6
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zasuń
E-mail: beata.zasun@sinevia.pl
Tel.: +48 221012100-174
Faks: +48 221012100

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amwsinevia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SVA/J/4620-26/2019: Dostawa materiałów elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania 51056 CASA.

Numer referencyjny: SVA/J/4620-26/2019
II.1.2)Główny kod CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż materiałów elektrycznych i teletechnicznych wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 075-177345

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: