Leveringen - 193540-2019

25/04/2019    S81

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 081-193540

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 075-177345)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Postadres: ul. Paderewskiego 6
Plaats: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postcode: 05-100
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Zasuń
E-mail: beata.zasun@sinevia.pl
Telefoon: +48 221012100-174
Fax: +48 221012100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amwsinevia.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVA/J/4620-26/2019: Dostawa materiałów elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania 51056 CASA.

Referentienummer: SVA/J/4620-26/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-177345

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: