Leveringen - 193541-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Starogard Gdański: Medische apparatuur

2019/S 081-193541

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 065-150990)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Powiat Starogardzki
4/PG.042.2.2017
Kościuszki 17
Starogard Gdański
83-200
Polen
Contactpersoon: Beata Gradowska
E-mail: beata.gradowska@powiatstarogard.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.powiatstarogard.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Kociewskim Centrum Zdrowia

Referentienummer: 4/PG.042.2.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, nie powystawowych, nie rekondycjonowanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych urządzeń, opisanych w załączniku nr 5 do OPZ, w tym:

a) tomograf komputerowy (TK) – 1 sztuka,

b) rezonans magnetyczny (MRI) – 1 sztuka,

c) aparat RTG stacjonarny (RTG) – 1 sztuka,

d) ultrasonograf (USG) – 1 sztuka.

2) Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-150990

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - Oferta musi zachować ważność do:
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: