Leveringen - 193542-2019

25/04/2019    S81    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 081-193542

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 058-133390)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Jagielska
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.coi.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe

Numer referencyjny: COI-ZAK.262.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe, na okres 24 miesięcy od dnia dostawy licencji dla 8 700 użytkowników (w tym maksymalnie 3 215 serwerów).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-133390

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: