Lieferungen - 193547-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Informations- und Werbeerzeugnisse

2019/S 081-193547

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 063-146125)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Gielas, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefon: +48 123796067
E-Mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-Code: PL21

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.malopolska.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów promocyjnych dla Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: SG-VI.272.2.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39294100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

Dla części I - załącznik nr 4 do SIWZ

Dla części II – załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorach umowy stanowiących:

Dla części I - załącznik nr 6 do SIWZ

Dla części II – załącznik nr 7 do SIWZ

4. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wszystkie przedmioty wymienione w SOPZ na następujących zasadach:

a) okres objęty gwarancją na elegancki plecak na laptopa oraz kubek termiczny - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru,

b) okres objęty gwarancją na pozostałe przedmioty - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 063-146125

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; .txt; .ods; .xls; .xlsx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

muss es heißen:

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: