Leveringen - 193547-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Informatie- en reclameproducten

2019/S 081-193547

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 063-146125)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Contactpersoon: Joanna Gielas, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefoon: +48 123796067
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malopolska.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów promocyjnych dla Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Referentienummer: SG-VI.272.2.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39294100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

Dla części I - załącznik nr 4 do SIWZ

Dla części II – załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorach umowy stanowiących:

Dla części I - załącznik nr 6 do SIWZ

Dla części II – załącznik nr 7 do SIWZ

4. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wszystkie przedmioty wymienione w SOPZ na następujących zasadach:

a) okres objęty gwarancją na elegancki plecak na laptopa oraz kubek termiczny - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru,

b) okres objęty gwarancją na pozostałe przedmioty - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-146125

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; .txt; .ods; .xls; .xlsx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Te lezen:

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: