Leveringen - 193548-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zielona Góra: Farmaceutische producten

2019/S 081-193548

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-133393)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
970773231
ul. Zyty 26
Zielona Góra
65-046
Polen
Contactpersoon: Paulina Lisowska
Telefoon: +48 683296609
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl
Fax: +48 683255808
NUTS-code: PL432

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.szpital.zgo.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych z programów zdrowotnych oraz chemioterapii

Referentienummer: TZ.372.13.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych z programów zdrowotnych oraz chemioterapii. Zamówienie podzielono na 41 części (zadań). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ i jej załącznikach, w szczególności załączniki od nr 2 do nr 42.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-133393

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: