Lieferungen - 193549-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Materiały medyczne

2019/S 081-193549

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 058-133329)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-19/19
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 31 odrębnych zadań.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.001–2.031 do SIWZ

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający żąda złożenia bezpłatnych próbek w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-133329

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/06/2019
Powinno być:
Data: 05/07/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: