Leveringen - 193551-2019

25/04/2019    S81

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne

2019/S 081-193551

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 059-135879)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 44
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kozicka
E-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
Tel.: +49 895326349
Faks: +49 895326349

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.olsztyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa narzędzi i sprzętu torakochirurgicznego oraz aparatu RTG

Numer referencyjny: DZZ-382-11/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i sprzętu torakochirurgicznego oraz aparatu RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Parametrów Wymaganych, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 059-135879

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i sprzętu torakochirurgicznego oraz aparatu RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Parametrów Wymaganych, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i sprzętu torakochirurgicznego oraz aparatu RTG.

2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części – 15.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Parametrów Wymaganych, stanowiącym załącznik do SIWZ po modyfikacji z dnia 23.4.2019 r.

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które wykonawca składa ofertę:

Numer części Wartość

Część nr 1 18 055,56 PLN

Część nr 2 18 055,56 PLN

Część nr 3 15 277,78 PLN

Część nr 4 6 018,52 PLN

Część nr 5 6 018,52 PLN

Część nr 6 6 018,52 PLN

Część nr 7 138 888,89 PLN

Część nr 8 15 277,78 PLN

Część nr 9 6 111,11 PLN

Część nr 10 9 166,67 PLN

Część nr 11 55 555,56 PLN

Część nr 12 97 222,22 PLN

Część nr 13 22 222,22 PLN

Część nr 14 11 111,11 PLN

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które wykonawca składa ofertę:

Numer części Wartość

Część nr 1 18 055,56 PLN

Część nr 2 18 055,56 PLN

Część nr 3 13 477,78 PLN

Część nr 4 6 018,52 PLN

Część nr 5 6 018,52 PLN

Część nr 6 6 018,52 PLN

Część nr 7 138 888,89 PLN

Część nr 8 15 277,78 PLN

Część nr 9 6 111,11 PLN

Część nr 10 9 166,67 PLN

Część nr 11 55 555,56 PLN

Część nr 12 97 222,22 PLN

Część nr 13 22 222,22 PLN

Część nr 14 11 111,11 PLN

Część nr 15 1 800,00 PLN

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które wykonawca składa ofertę:

Numer części Wartość

Część nr 1 18 055,56 PLN

Część nr 2 18 055,56 PLN

Część nr 3 15 277,78 PLN

Część nr 4 6 018,52 PLN

Część nr 5 6 018,52 PLN

Część nr 6 6 018,52 PLN

Część nr 7 138 888,89 PLN

Część nr 8 15 277,78 PLN

Część nr 9 6 111,11 PLN

Część nr 10 9 166,67 PLN

Część nr 11 55 555,56 PLN

Część nr 12 97 222,22 PLN

Część nr 13 22 222,22 PLN

Część nr 14 11 111,11 PLN

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które wykonawca składa ofertę:

Numer części Wartość

Część nr 1 18 055,56 PLN

Część nr 2 18 055,56 PLN

Część nr 3 13 477,78 PLN

Część nr 4 6 018,52 PLN

Część nr 5 6 018,52 PLN

Część nr 6 6 018,52 PLN

Część nr 7 138 888,89 PLN

Część nr 8 15 277,78 PLN

Część nr 9 6 111,11 PLN

Część nr 10 9 166,67 PLN

Część nr 11 55 555,56 PLN

Część nr 12 97 222,22 PLN

Część nr 13 22 222,22 PLN

Część nr 14 11 111,11 PLN

Część nr 15 1 800,00 PLN

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

1. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 8.4.2019 r. (art. 38 ust. 1). Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 28 333,33 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), w tym dla poszczególnych części:

Numer części Wartość

Część nr 1 1 203,70 PLN

Część nr 2 1 203,70 PLN

Część nr 3 1 018,52 PLN

Część nr 4 401,23 PLN

Część nr 5 401,23 PLN

Część nr 6 401,23 PLN

Część nr 7 9 259,26 PLN

Część nr 8 1 018,52 PLN

Część nr 9 407,41 PLN

Część nr 10 611,11 PLN

Część nr 11 3 703,70 PLN

Część nr 12 6 481,48 PLN

Część nr 13 1 481,48 PLN

Część nr 14 740,74 PLN

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, POLSKA

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, POLSKA, jest Pani Maria Kowalik -Sobczak, kontakt: e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl; +48 608385415;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

DZZ-382-11/19 – Dostawa narzędzi i sprzętu torakochirurgicznego oraz aparatu RTG;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Powinno być:

1. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 8.4.2019 r. (art. 38 ust. 1). Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 28 333,33 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), w tym dla poszczególnych części:

Numer części Wartość

Część nr 1 1 203,70 PLN

Część nr 2 1 203,70 PLN

Część nr 3 898,52 PLN

Część nr 4 401,23 PLN

Część nr 5 401,23 PLN

Część nr 6 401,23 PLN

Część nr 7 9 259,26 PLN

Część nr 8 1 018,52 PLN

Część nr 9 407,41 PLN

Część nr 10 611,11 PLN

Część nr 11 3 703,70 PLN

Część nr 12 6 481,48 PLN

Część nr 13 1 481,48 PLN

Część nr 14 740,74 PLN

Część nr 15 120,00 PLN

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, POLSKA

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, POLSKA, jest Pani Maria Kowalik -Sobczak, kontakt: e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl; +48608385415;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

DZZ-382-11/19 – Dostawa narzędzi i sprzętu torakochirurgicznego oraz aparatu RTG;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 30

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 30

Powinno być:

Okres w dniach: 42

VII.2)Inne dodatkowe informacje: