Leveringen - 193552-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Lappeenranta: Apparatuur voor hemodialyse

2019/S 081-193552

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 068-159073)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
0725937-3
Valto Käkelän katu 3
Lappeenranta
53130
Finland
E-mail: eksote.hankinnat@eksote.fi
NUTS-code: FI1C5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eksote.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hemodialyysihoitopaketit ja tehon jatkuvan hoidon hoitopaketit

Referentienummer: B 1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti hemodialyysikokonaispaketista, tehon jatkuvan hoidon hoitopaketista sekä käänteisosmoosilaitteista Etelä-Karjalan keskussairaalan dialyysiyksikköön ja teho-osastolle Lappeenrantaan. Tavoitteena on hankintakausi 1.6.2019–31.5.2024.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-159073

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjouspyyntöön tehty korjaukset:

– Uusi vai käytetty laite: Voi tarjota sekä uutta että käytettyä laitetta HD-hoitopakettiin, mutta kummastakin on kuitenkin tehtävä oma erillinen tarjouksensa.

– Vertailuhinta muodostuu seuraavista hinnoista:

Pitää kuulua

A) HD-paketti, kun pakettiin sisältyy A-konsentraatti 25 % hoidoista

B) HD-paketti, kun pakettiin ei sisälly A-konsentraattia 75 % hoidoista.

– Korjattu myös kohtaan Päätöksenteon perusteet

Liite Kuvaus hankinnasta korjaukset:

– Sivu 3/7 Ehdottomat vaatimukset dialyysikoneelle SLED (sustained low-efficiency dialysis) ad 12 tuntia poistetaan ehdottomista vaatimuksista

– Sivu 6/7 Ehdottomat vaatimukset jatkuvan hoidon laitteille:

Koneella tulee voida tehdä seuraavia hoitoja:

– CVVHD Jatkuva hemodialyysi, jossa regionaalinen antikoagulaatiohoito siirretään kohtaan: Ei-pakolliset, mutta toivottavat ominaisuudet

Ehdottomat vaatimukset:

Koneella tulee voida tehdä seuraavia hoitoja: lisätään kohta

– CVVHD tai CVVHDF voitava toteuttaa regionaalisella antikoagulaatiolla

– Sivu 7/7 Liitteen viimeinen lause poistetaan.