Leveringen - 193557-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Wroclaw: Machines voor het behandelen van ertsen

2019/S 081-193557

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ul. Parkowa 25
Wrocław
51-616
Polen
Contactpersoon: Janusz Solski
E-mail: janusz.solski@igo.wroc.pl
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.igo.wroc.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobór i dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie linii badawczej do wstępnego rozdziału minerałów skałotwórczych z gnejsu. Dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43410000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje dobór i dostawę urządzeń do linii badawczej - nabycie w formie leasingu operacyjnego, montaż oraz uruchomienie. Zabudowa urządzeń musi spełnić wymogi prawidłowości procesowej i bezpieczeństwa dla obsługującego ją personelu. Docelowa wydajność instalacji wynosić będzie min. 25 000 t/rok. Przewiduje się montaż na terenie zakładu górniczego Doboszowice 1, linii badawczej, do wstępnego rozdziału minerałów skałotwórczych z gnejsu na urządzeniach przemysłowych. Zakres badań będzie obejmował procesy: rozdrabniania próbek i ich rozdział na frakcje ziarnowe. Celem zamierzonych badań, na urządzeniach przemysłowych linii badawczej uzyskanie wiedzy oraz umiejętności potwierdzających w skali półprzemysłowej pozytywne wyniki badań skali laboratoryjnej. Linia będzie realizować, przeróbkę wybranych partii odpadów z ciągów produkcji grysów, pozyskanych z surowca skalnego z wytypowanych lokalizacjach.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 237 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Doboszowice - wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Dobór kompletnych urządzeń do budowy linii badawczej i ich zakup, montaż i uruchomienie.

2) Dostawa urządzeń do zakładu górniczego Doboszowice 1 - finansowanie przez „Poltegor-Instytut”.

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń rozumiane jako ich transport na teren kopalni Doboszowice 1 oraz prace dźwigowe przy rozładunku.

3) Montaż linii badawczej i jej uruchomienie - finansowanie przez „Poltegor-Instytut”.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0054/17-00) Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Zamieszczenie niniejszego ogłoszenia dokonywane jest w trybie art. 66 ust. 2 ustawy Pzp – ogłoszenie to stanowi ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczane w ramach prowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (postępowanie to prowadzone jest w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

Data podana w sekcji V.2.1 (jako data decyzji o udzieleniu zamówienia) stanowi datę wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji warunków umowy Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza to zamówienie udzielić.

Podana w sekcji V.2.4 całkowita końcowa wartość zamówienia jest wartością szacunkową zamówienia.

Podanie daty zawarcia umowy i całkowitej wartości końcowej zamówienia na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe – postępowanie to jest jeszcze w toku i zamówienie to nie zostało jeszcze udzielone.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-464283

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Olgum Malewski sp.jawna
ul. Feliksa Nowowiejskiego 9
Barczewo
11-010
Polen
NUTS-code: PL62
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 237 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 237 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamieszczenie niniejszego ogłoszenia dokonywane jest w trybie art. 66 ust. 2 ustawy Pzp – ogłoszenie to stanowi ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczane w ramach prowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (postępowanie to prowadzone jest w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

Data podana w sekcji V.2.1 (jako data decyzji o udzieleniu zamówienia) stanowi datę wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji warunków umowy Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza to zamówienie udzielić.

Podana w sekcji V.2.4 całkowita końcowa wartość zamówienia jest wartością szacunkową zamówienia.

Podanie daty zawarcia umowy i całkowitej wartości końcowej zamówienia na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe – postępowanie to jest jeszcze w toku i zamówienie to nie zostało jeszcze udzielone.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019