Leveringen - 193558-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Poznań: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2019/S 081-193558

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Długa 1/2
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 61-848
Land: Polen
Contactpersoon: Grażyna Kowalska
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Telefoon: +48 618549088
Fax: +48 618549088

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pozaustrojowa pompa do wspomagania serca, kompatybilna z jednostką napędową (sterownikiem) POLPDU-401, będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Ilość: 50 szt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 548 888.88 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pozaustrojowa pompa do wspomagania serca, kompatybilna z jednostką napędową (sterownikiem) POLPDU-401, będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Ilość: 50 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Faktyczne:

W prowadzonym uprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii - nie wpłynęła żadna oferta. Numer postępowania: EZP /36/19/

Prawne:

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Z uwagi na wartość zamówienia unieważnionego z powodu braku oferty na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 Pzp, postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: F.R.K. Intra Cordis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Henryka Sienkiewicza
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-800
Land: Polen
E-mail: intra@frk.pl
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 548 888.88 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 548 888.88 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.1.) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji - to data podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia i wszczęcia postępowania a nie data zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

V.2.3.) Nazwa i adres Wykonawcy/koncesjonariusza

Zamawiający uzyska wiedzę o wielkości przedsiębiorstwa Wykonawcy w momencie złożenia JEDZ przez Wykonawcę.

V. 2.4.) Informacja na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Podana wartość jest wartością szacunkową zamówienia a nie wartością udzielonego zamówienia (do udzielenie zamówienia jeszcze nie doszło).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019