Leveringen - 193558-2019

25/04/2019    S81

Polen-Poznań: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2019/S 081-193558

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Długa 1/2
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 61-848
Land: Polen
Contactpersoon: Grażyna Kowalska
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Telefoon: +48 618549088
Fax: +48 618549088

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 548 888.88 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: F.R.K. Intra Cordis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Henryka Sienkiewicza
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-800
Land: Polen
E-mail: intra@frk.pl
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 548 888.88 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 548 888.88 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding