Diensten - 193563-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Granada: Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's

2019/S 081-193563

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
C/ Ancha de Gracia, 6
Granada
18071
Spanje
Telefoon: +34 958024697
E-mail: contratacion.gr.cips@juntadeandalucia.es
Fax: +34 958024694
NUTS-code: ES614

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concesión del servicio para la explotación del bar-cafetería de los centros de participación activa de personas mayores de Atarfe, Baza, Huéscar, Motril y Ugíjar (Granada)

Referentienummer: CONC. SERV. 1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concesión del servicio para la explotación del bar-cafetería de los centros de participación activa de personas mayores de Atarfe, Baza, Huéscar, Motril y Ugíjar (Granada).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: Concesión del servicio de bar-cafetería del CPAM de Atarfe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614
Voornaamste plaats van uitvoering:

Atarfe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concesión del servicio para la explotación del bar-cafetería de los centros de participación activa de personas mayores de Atarfe.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: Concesión del servicio de bar-cafetería del CPAM de Baza

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614
Voornaamste plaats van uitvoering:

Baza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concesión del servicio para la explotación del bar-cafetería de los centros de participación activa de personas mayores de Baza.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3: Concesión del servicio de bar-cafetería del CPAM de Huéscar

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614
Voornaamste plaats van uitvoering:

Huéscar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concesión del servicio para la explotación del bar-cafetería de los centros de participación activa de personas mayores de Huéscar.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4: Concesión del servicio de bar-cafetería del CPAM de Motril

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614
Voornaamste plaats van uitvoering:

Motril.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concesión del servicio para la explotación del bar-cafetería de los centros de participación activa de personas mayores de Motril.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 5: Concesión del servicio de bar-cafetería del CPAM de Ugijar

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ugijar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concesión del servicio para la explotación del bar-cafetería de los centros de participación activa de personas mayores de Ugijar.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019