Diensten - 193568-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Oviedo: Onderhouds- en reparatiediensten voor software

2019/S 081-193568

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias
Postadres: Plaza de España, 1
Plaats: Oviedo
NUTS-code: ES120 Asturias
Postcode: 33007
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias
E-mail: serviciocontratacion.economiayempleo@ASTURIAS.ORG
Telefoon: +34 985105587
Fax: +34 985109361
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.asturias.es
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instalación y puesta en funcionamiento de un antivirus para la Administración del Principado de Asturias

Referentienummer: 25/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES12 Principado de Asturias
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 42
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
22/07/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019