Diensten - 193570-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Vilanova i la Geltrú: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 081-193570

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mancomunitat Penedès Garraf
Nationaal identificatienummer: P0800008E
Postadres: Avenida Cubelles, 88, 1 R
Plaats: Vilanova i la Geltrú
NUTS-code: ES511
Postcode: 08800
Land: Spanje
Contactpersoon: Técnico de contratación
E-mail: contractacio@mancomunitat.cat
Telefoon: +34 938100698

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mancomunitat.cat

Adres van het kopersprofiel: http://www.mancomunitat.cat/perfil.asp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Competencias delegadas por los Ayuntamientos

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de recogida, carga y transporte de residuos municipales y servicios de limpieza

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de recogida, carga y transporte de residuos municipales y servicios de limpieza.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de recogida, carga y transporte de residuos municipales y servicios de limpieza.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019