Diensten - 193575-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Arnhem: Openbaarvervoersdiensten

2019/S 081-193575

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Provincie Gelderland
51468751
Markt 11
Arnhem
6811 CG
Nederland
Contactpersoon: Ronald Aarns
Telefoon: +31 263598545
E-mail: AANBESTEDINGEN_UW@gelderland.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gelderland.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121745

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie t.b.v. aanbesteding Valleilijn

Referentienummer: 2017-005296
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanleiding en doel

In december 2021 loopt de concessie voor de treindienst tussen Amersfoort en Ede-Wageningen, de Valleilijn, af. In 2018 is de Nota van Uitgangspunten (NvU) ten behoeve van de aanbestedingen van de OV-concessies in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat de Valleilijn wederom unimodaal wordt aanbesteed. De provincie Gelderland zet in op een concessie voor een periode van 15 jaar, dus van december 2021 tot en met december 2036.

De provincie Gelderland ziet deze marktconsultatie als een kans om marktpartijen vroegtijdig te consulteren rondom hun ideeën met betrekking tot een aantal hoofdkeuzes voor de aanbesteding van de Valleilijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

De concessie voor de treindienst, de Valleilijn, betreft de verbinding tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De provincie wil aan marktpartijen vragen voorleggen, zie Marktconsultatiedocument Valleilijn. Wij verzoeken u uw reactie van een toelichting te voorzien.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Marktpartijen wordt gevraagd om in eerste instantie schriftelijk antwoord te geven op de vragen in hoofdstuk 2. U kunt uw reactie uiterlijk tot 24.5.2019 13:00 uur indienen via AANBESTEDINGEN_UW@gelderland.nl, onder vermelding van: Marktconsultatie Valleilijn.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
20/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Mocht u naar aanleiding van dit marktconsultatiedocument of de procedure voor deze marktconsultatie vragen hebben, dan kunt u deze uiterlijk tot 6.5.2019 13:00 uur stellen via AANBESTEDINGEN_UW@gelderland.nl, onder vermelding van: Marktconsultatie Valleilijn. De vragen zullen in een Nota van Inlichtingen beantwoord worden die naar verwachting op 10.5.2019 gepubliceerd zal worden op het Negometrix-platform.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019