Diensten - 193576-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Swindon: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-193576

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UK Research and Innovation
Postadres: Polaris House, North Star Avenue
Plaats: Swindon
NUTS-code: UKK14 Swindon
Postcode: SN2 1SZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: majorprojects@uksbs.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ukri.org/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Science Research and Innovation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UK SBS PR18100 Engineering Design and Drawing Services for UKRI

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ14 Oxfordshire
NUTS-code: UKD61 Warrington
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/07/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019