Diensten - 193579-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Polen-Krakau: Reclamecampagnediensten

2019/S 081-193579

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Contactpersoon: Anna Wasowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefoon: +48 126303408
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malopolska.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polen
Contactpersoon: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefoon: +48 126303408
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.malopolska.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Małopolsce w 2020 roku, w zakresie kampanii prasowej oraz outdoorowej

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usługa realizacji kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Małopolsce w 2020 roku w zakresie kampanii prasowej oraz outdoorowej oraz druku materiałów informacyjnych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Zamówienie będzie składało się z dwóch (2) części:

a. kampanii prasowej w szczególności umieszczenie ogłoszeń informacyjnych w prasie oraz opracowanie i druk katalogu targowego;

b. kampanii outdoorowej polegającej na ekspozycji ogłoszenia o targach na nośnikach typu billboard/citylight na terenie Województwa Małopolskiego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługa realizacji kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Małopolsce w 2020 roku w zakresie kampanii prasowej

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługa realizacji kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Małopolsce w 2020 roku w zakresie kampanii prasowej oraz outdoorowej oraz druku materiałów informacyjnych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - kampanii prasowej w szczególności umieszczenie ogłoszeń informacyjnych w prasie oraz opracowanie i druk katalogu targowego.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługa realizacji kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Małopolsce w 2020 roku w zakresie kampanii outdoorowej

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługa realizacji kampanii informacyjno-rekrutacyjnej targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Małopolsce w 2020 roku w zakresie kampanii prasowej oraz outdoorowej oraz druku materiałów informacyjnych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - kampanii outdoorowej polegającej na ekspozycji ogłoszenia o targach na nośnikach typu billboard/citylight na terenie Województwa Małopolskiego.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/12/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
02/12/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019