Diensten - 193580-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Amsterdam: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2019/S 081-193580

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Contactpersoon: Vera van Zelm
Telefoon: +31 630475883
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - AI 2019-0162 Inkoop en aanplant van beplanting met nazorg (verwachte einddatum: 10.6.2019).

Referentienummer: AI 2018-0162
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitnodiging Marktconsultatie:

Amsterdam wil inkoop en aanplant van beplanting stadsbreed uniform inkopen Als optimale basis voor een duurzaam groenbestand.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
77300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam staat voor de uitdaging de inkoop en aanplant van beplanting: heesters, vaste planten, graszoden, zaden, meststoffen, bloembollen en kerstbomen voor de komende 4 jaar op een optimale wijze in de markt te zetten. Het Ingenieursbureau is nog zoekende naar de scope, de omvang per perceel en duurzaamheidseisen op basis waarmee dit gecontracteerd kan worden. Gedacht wordt aan een RAW/UAV raamovereenkomst als contractvorm.

Voordat de uitvraag wordt gedaan, wil het Ingenieursbureau de markt consulteren om de huidige ideeën te toetsen en om haalbaarheid te borgen. De marktconsultatie is op:

13.5.2019, kantine materiaalbureau aan de Theemsweg te Amsterdam

Inloop vanaf 14:00 uur. Start van de marktconsultatie is 14.30 uur. De consultatie eindigt om 16.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd als u geïnteresseerd bent in deze aanbesteding als hoveniersbedrijf / groenvoorziener of kweker en een bijdrage wil leveren aan het optimaliseren van de uitvraag.

U kunt zich tot 6 mei aanstaande als deelnemer aanmelden (max 2 pers).

Stuur een aanmeldingsbericht via de berichtenmodule van TenderNed.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/07/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019