Diensten - 193581-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Polen-Bydgoszcz: Beveiligingsdiensten

2019/S 081-193581

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Bydgoszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toruńska 174 a
Bydgoszcz
85-844
Polen
Contactpersoon: Bogna Klimczewska
Telefoon: +48 525822797
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525822777
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w latach 2019-2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienie jest usługa polegająca na ochronie: fizycznej, fizycznej i elektronicznej lub tylko elektronicznej, obiektów użytkowanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dalej ZDMiKP) zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz na konwojowaniu wartości pieniężnych (bilety, znaczki parkingowe lub gotówka) dla ZDMiKP w obrębie Miasta Bydgoszczy w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy.

Planowany okres realizacji zamówienia to 36 m-cy od podpisania umowy - w okresie od 1.12.2019 r. do 30.11.2022 r.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Ochrona fizyczna mienia i obiektów ZDMiKP zlokalizowanych przy ul. Redłowskiej 8:

Zamówienie obejmuje dozór fizyczny budynku, garaży i mienia w obiekcie ZDMiKP przy ul. Redłowskiej 8. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz pomieszczenia stacji trakcyjnej. Obiekt ogrodzony i monitorowany.

Rodzaj ochrony - ochrona fizyczna przez 1 pracownika ochrony fizycznej.

2. Ochrona fizyczna i elektroniczna pomieszczeń kasowych oraz pozostałego mienia i obiektów ZDMiKP zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej 174a:

Zamówienie obejmuje dozór fizyczny i elektroniczny pomieszczeń kasowych oraz pozostałych pomieszczeń, mienia i budynków w obiekcie ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a. W budynku znajdują się kasa biletowa, magazyn biletów, laboratorium drogowe, pomieszczenie warsztatowo magazynowe, serwerownia oraz pomieszczenia biurowe. Obiekt ogrodzony i monitorowany oraz posiada System Sygnalizacji Włamania i Napadu (dalej SSWiN), który Wykonawca na swój koszt podłącza do Stacji Monitorowania Alarmów (dalej SMA). Rodzaj ochrony - ochrona fizyczna przez 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej + ochrona elektroniczna.

3. Ochrona elektroniczna pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem oraz pozostałego mienia i obiektów ZDMiKP zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej 180a:

Zamówienie obejmuje dozór elektroniczny pomieszczeń i mienia w obiekcie ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 180a.W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, centrum sterowania ruchem oraz serwerownia. Obiekt ogrodzony i monitorowany oraz posiada System Sygnalizacji Włamania (dalej SSW), który Wykonawca na swój koszt podłącza do SMA. Rodzaj ochrony - ochrona elektroniczna.

4. Ochrona elektroniczna pomieszczeń kasowych oraz pozostałych pomieszczeń i mienia w obiekcie ZDMiKP przy ul. Modrzewiowej 19:

Zamówienie obejmuje dozór elektroniczny pomieszczeń kasowych oraz pozostałych pomieszczeń i mienia w obiekcie ZDMiKP przy ul. Modrzewiowej 19. Obiekt nie jest ogrodzony, jest monitorowany oraz posiada SSWiN, który Wykonawca na swój koszt podłącza do SMA. Rodzaj ochrony - ochrona elektroniczna.

5. Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i pomieszczeń kasowych oraz pomieszczeń SPP zlokalizowanych przy ul. Zygmunta Augusta 10:

Zamówienie obejmuje dozór fizyczny i elektroniczny pomieszczeń kasowych oraz pozostałych pomieszczeń i mienia w obiekcie ZDMiKP przy ul. Zygmunta Augusta 10. Obiekt nie jest ogrodzony, jest monitorowany oraz posiada SSWiN, który Wykonawca na swój koszt podłącza do SMA. Rodzaj ochrony - ochrona fizyczna przez 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej + ochrona elektroniczna.

6. Ochrona fizyczna mienia i obiektów zlokalizowanych przy ul. Witebskiej 5a:

Zamówienie obejmuje dozór fizyczny budynków i mienia na terenie obiektu ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5a. Na terenie obiektu znajdują się budynki i hale namiotowe zawierające różnego rodzaju elementy infrastruktury drogowej oraz magazyn materiałów drogowych pochodzących z rozbiórek. Na terenie obiektu parkują maszyny drogowe Obiekt ogrodzony i monitorowany. Rodzaj ochrony - ochrona fizyczna przez 1 pracownika ochrony fizycznej.

7. Konwój wartości pieniężnych na terenie Bydgoszczy.

Zamówienie obejmuje:

— konwojowanie wartości pieniężnych z kas biletowych zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej 174a, Zygmunta Augusta 10, Modrzewiowej 19 i Gdańskiej 47 do banku,

— konwojowanie wartości pieniężnych wraz z przedstawicielem ZDMiKP z magazynu przy ul. Toruńskiej 174a do kas,

— konwojowanie wartości pieniężnych wraz z kasjerem z jednego punktu kasowego do innego punktu kasowego.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019