Dienstleistungen - 193582-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

2019/S 081-193582

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-529
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Urbańska
E-mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Tel.: +48 616396400
Faks: +48 616396447

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.poznan.rdos.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.poznan.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wykonania ekspertyzy bobra europejskiego i wydry poza terenami administrowanymi przez PGL LP Lasy Żerkowsko-Czeszewskie; ekspertyza bobra europejskiego Jezioro Kaliszańskie

Numer referencyjny: WOP.261.51.2019.DU
II.1.2)Główny kod CPV
90712400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonaniu ekspertyz przyrodniczych. Zamówienie jest podzielone na II części:

1) Część I – Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego i wydry

w obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053;

2) Część II – Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie PLH300044.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego i wydry w obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie PLH300053

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dla części I: Rozpoznanie występowania bobra europejskiego i wydry w obszarze Natura 2000, oszacowanie liczebności gatunku w obszarze Natura 2000 oraz rozpoznanie występowania istniejących oraz potencjalnych ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Wykonawca jest zobowiązany do oceny stanu ochrony na reprezentatywnej liczbie stanowisk i punktów monitoringowych. Reprezentatywność należy rozumieć jako liczbę stanowisk odpowiednią do łącznej liczby i wielkości stanowisk oraz dostępności siedliska gatunku w obszarze Natura 2000. Rozmieszczenie stanowisk musi być rozproszone po całym areale występowania gatunków w obszarze. Za stanowisko i punkt monitoringowy należy przyjąć powierzchnie zgodnie z definicją zamieszczoną w części IV przewodnika metodycznego opracowanego dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (dostępny pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne).

Prace terenowe w zakresie rozpoznania występowania gatunków i ich siedlisk oraz oceny stanu ochrony należy przeprowadzić w optymalnych terminach dla przedmiotów zamówienia zgodnie z opracowanymi dla nich metodykami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej PMŚ).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć formularze obserwacji terenowych dla wszystkich kontrolowanych punktów monitoringowych, nawet tych, na których nie odnotowano ich występowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wzory formularzy obserwacji terenowych stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

Przeprowadzenie oceny stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000 – dotyczy części I i II, na co składają się następujące elementy:

a) Ocena stanu ochrony na stanowiskach – wyniki oceny stanu ochrony na poszczególnych stanowiskach monitoringowych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników i parametrów w formie kart obserwacji gatunku opisanych w przewodnikach metodycznych PMŚ. W nazwie stanowiska należy dodatkowo podać kod GUID, zgodny z zastosowanym w odpowiedniej warstwie wektorowej. Wszystkie wskaźniki do oceny stanu siedliska gatunku oraz częściowo stanu populacji są opisywane na poziomie punktu monitoringowego i dopiero w dalszej kolejności analizowane są dla całego stanowiska.

b) Lista aktualnych zagrożeń oraz lista zagrożeń przyszłych i potencjalnych;

c) Łączna ocena stanu ochrony gatunków w obszarze Natura 2000

Określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000.

Sporządzenie liniowej warstwy wektorowej (plik .shp) z lokalizacją wszystkich punktów monitoringowych.

Prace terenowe – niezbędne informacje przy sporządzaniu ekspertyzy:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu harmonogram prac terenowych wraz z lokalizacją potencjalnych stanowisk i punktów monitoringowych.

Sporządzenie śladów GPS przedstawiających przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej.

Wykonanie co najmniej trzech (3) fotografii dla każdego punktu monitoringowego, w miejscu i dniu przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i ochrony gatunkowej, wymaganych do prowadzenia badań terenowych.

Przygotowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia

Wyniki badań należy przedstawić w postaci opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:

a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób;

b) szczegółową metodykę prac terenowych;

c) wyniki prac terenowych;

d) wnioski z przeprowadzonych badań terenowych.

Elementem składowym przedmiotu zamówienia są:

a) warstwy wektorowe przedstawiające lokalizacje stanowisk monitoringowych gatunków i ich siedlisk z rozróżnieniem na istniejące i potencjalne;

b) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

c) co najmniej 3 fotografie każdego stanowiska monitoringowego.

d) pozostałe dane.

Pozostały opis w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie PLH300044

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozpoznanie występowania bobra europejskiego w obszarze Natura 2000, oszacowanie liczebności gatunku w obszarze Natura 2000 oraz rozpoznanie występowania istniejących oraz potencjalnych ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Wykonawca jest zobowiązany do oceny stanu ochrony na reprezentatywnej liczbie stanowisk i punktów monitoringowych. Reprezentatywność należy rozumieć jako liczbę stanowisk odpowiednią do łącznej liczby i wielkości stanowisk oraz dostępności siedliska gatunku w obszarze Natura 2000. Rozmieszczenie stanowisk musi być rozproszone po całym areale występowania gatunków w obszarze. Za stanowisko i punkt monitoringowy należy przyjąć powierzchnie zgodnie z definicją zamieszczoną w części IV przewodnika metodycznego opracowanego dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (dostępny pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne).

Prace terenowe w zakresie rozpoznania występowania gatunków i ich siedlisk oraz oceny stanu ochrony należy przeprowadzić w optymalnych terminach dla przedmiotów zamówienia zgodnie z opracowanymi dla nich metodykami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej PMŚ).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć formularze obserwacji terenowych dla wszystkich kontrolowanych punktów monitoringowych, nawet tych, na których nie odnotowano ich występowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wzory formularzy obserwacji terenowych stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

Przeprowadzenie oceny stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000 – dotyczy części I i II, na co składają się następujące elementy:

a) Ocena stanu ochrony na stanowiskach – wyniki oceny stanu ochrony na poszczególnych stanowiskach monitoringowych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników i parametrów w formie kart obserwacji gatunku opisanych w przewodnikach metodycznych PMŚ. W nazwie stanowiska należy dodatkowo podać kod GUID, zgodny z zastosowanym w odpowiedniej warstwie wektorowej. Wszystkie wskaźniki do oceny stanu siedliska gatunku oraz częściowo stanu populacji są opisywane na poziomie punktu monitoringowego i dopiero w dalszej kolejności analizowane są dla całego stanowiska.

b) Lista aktualnych zagrożeń oraz lista zagrożeń przyszłych i potencjalnych;

c) Łączna ocena stanu ochrony gatunków w obszarze Natura 2000.

Określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000.

Sporządzenie liniowej warstwy wektorowej (plik .shp) z lokalizacją wszystkich punktów monitoringowych.

Prace terenowe – niezbędne informacje przy sporządzaniu ekspertyzy:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu harmonogram prac terenowych wraz z lokalizacją potencjalnych stanowisk i punktów monitoringowych.

Sporządzenie śladów GPS przedstawiających przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej.

Wykonanie co najmniej trzech fotografii dla każdego punktu monitoringowego, w miejscu i dniu przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i ochrony gatunkowej, wymaganych do prowadzenia badań terenowych.

Przygotowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia

Wyniki badań należy przedstawić w postaci opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:

a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób;

b) szczegółową metodykę prac terenowych;

c) wyniki prac terenowych;

d) wnioski z przeprowadzonych badań terenowych.

Elementem składowym przedmiotu zamówienia są:

a) warstwy wektorowe przedstawiające lokalizacje stanowisk monitoringowych gatunków i ich siedlisk z rozróżnieniem na istniejące i potencjalne;

b) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

c) co najmniej trzy (3) fotografie każdego stanowiska monitoringowego.

d) pozostałe dane.

Pozostały opis w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy to w tym okresie, sporządził przynajmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą bobra europejskiego lub wydry wraz z oceną stanu ochrony tych gatunków lub wykaże się, iż dysponuje minimum jedną osobą, która: sporządziła ww. inwentaryzację lub jest autorem/współautorem co najmniej jednej recenzowanej publikacji z zakresu badań bobra europejskiego lub wydry.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj. możliwość przedłużenia terminu wykonania Zadania lub zapłaty za wykonanie Zadania w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, w szczególności uzyskania przez Zamawiającego zmiany harmonogramu realizacji zadania, umożliwiającej przesunięcie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania Zadania, na kolejny rok budżetowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Do oferty Wykonawca dołączy aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

6) Wykaz ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert na formularzu ofertowym.

7) Potwierdzenia należytego wykonania ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert.

8) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

9) Dowód wniesienia wadium

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

5) oświadczenia Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr

7 do SIWZ),

6) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do spełnienia warunków

udziału w postępowaniu,

7) wykaz usług wykonanych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019