Dienstleistungen - 193583-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Planungsleistungen im Bauwesen

2019/S 081-193583

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_72110836
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Budapest
1075
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-Mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bkk.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bkk.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429052019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429052019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

VEKOP XV. ker. engedélyezési és kiviteli tervek II

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000429052019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási szerződés alapján "VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza" tárgyú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek készítése, valamint tender dokumentáció készítése és engedélyek megszerzése II"

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71242000
71245000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

Az ajánlatkérő mindenkori székhelye; jelenleg: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási szerződés alapján "VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza" tárgyú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek készítése, valamint tender dokumentáció készítése és engedélyek megszerzése II"

Tervezési feladat:

A nyertes ajánlattevő/vállalkozó feladata a műszaki leírás részeként kiadott tervevezési diszpozícióban felsorolt területek és útszakaszok kerékpárosbarát átalakításához szükséges, kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése, különösen:

— tanulmánytervi munkarészek elkészítése a jóváhagyott KHT alapján a műszaki leírástervezési diszpozíció műszaki tartalmának pontosítása végett,

— engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése- a jelen műszaki leírás, az ajánlatkérői/megrendelői utasítások és észrevételek és az építési engedélyben előírtak figyelembevételével,

— a megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése,

— jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a tender dokumentáció elkészítése.

Minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (útépítési, forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, zöldterület-rendezési és fakivágási-pótlási terv, stb.) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség- kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.

A XV. kerület kapcsán a következő elemek megvalósítása szükséges:

— Kerékpárforgalmi létesítmény 10,85 km (kerékpársáv és kerékpárút együttesen)

— Forgalomcsillapított (30-as) övezet: 3 db,

— Csomóponti korrekció: 4 db,

— Kerékpártámasz: 20 db (helyszín),

— Felüljárók kerékpáros baráttá alakítása: 4 db

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Az M/2.1 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően kerékpárforgalmi létesítmény tervezésében szerzett szakmai tapasztalat / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Az M/2.3 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl. azt követően közút melletti zöldfelületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 350
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

VEKOP-5.3.1-15-2016-00010

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5) pontban az értékelési részszempontok rövidítve szerepelnek karakterkorlátok miatt. Az értékelési részszempontok részletesen a közbeszerzési dokumentumokból, és a VI.3) pontból ismerhetőek meg.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerint, a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján a tervezői tevékenységet folytató gazd. szereplőknek szerepelniük kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Minden gazd. szereplőnek (közös ajánlattevőnek, alk. igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben, akik a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet fog végezni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. követelmény tekintetében Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetén a 2014/24/EU eu. parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Nem Mo-on letelepedett gazd. szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.

P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a 11 000 000,- HUF értéket.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának (pl.: M/2.1) megjelölése - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért ezen szakember tekintetében, a szakmai önéletrajzban, a szakmai gyakorlat bemutatása helyett elegendő feltüntetni a szakember jogosultságát, kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább összesen min. 8 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmények építésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó referenciával, amely magába foglalt min. 3 db csomópont korrekciót is.

Engedélyezési tervként a nem engedélyköteles munkák esetében a közútkezelői jóváhagyással rendelkező engedélyezési szintű terv is bemutatható.

Az ajánlatkérő kerékpárforgalmi létesítmény alatt a 337/2016. (XI.17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja alatti fogalmat érti, ide nem értve a kerékpárnyomot.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez az alábbiakban meghatározott szakemberekkel:

M/2.1 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;

M/2.2 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes HT, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

M/2.3 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes K, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat, a Kbt. 135. § alapján utófinanszírozással a VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 keretében elnyert támogatásból.

Támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében: 100,000000 %

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

A kifizetésre irányadó még: Áht, Ávr, Áfa tv., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít; 5 rész, és 1 végszámla: 20-10-10-20-10-30 %

Kötbér, biztosíték:

a) késedelmi nt. váll. díj napi 0,5 % (max.20 % - elérése: elállás, v. az. hat. felm.); hibás telj. nt. váll. díj 20 %; meghiúsulási nt. váll. díj 30 %

b) teljesítési és jótállás biztosíték (nettó váll. díj 5 %).

Jótállás: 24 hónap a szerződésszerű teljesítéstől

Részletes szabályok a szerződéstervezetben.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

EKR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával. Közbesz. dok. letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként az M/2.1, és M/2.3 alkalmassági követelmény körében megajánlott szakemberek többlettapasztalatát értékeli a közbeszerzési dokumentumokban található értékelési módszertan szerint.

9. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

11. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától tervezői szakmai felelősségbiztosítással (legalább 5 000 000,- Ft/év továbbá 2 000 000,- Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Ár: ford. ar.; szakemberek: egy. ar.. Módszerek részletes ismertetése a dokumentációban.

14. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: A beszerzés tárgya egy komplex műszaki egységet képező, kerékpárforgalmi hálózat megteremtése, melynek kialakítása során az összefüggő és egymásra épülő feladatrészek, valamint a feladatok jellege miatt szoros kapcsolat kell legyen az egyes tervezési fázisok és területek között. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok előzetes vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó kerékpárhálózathoz tartozó tervezési fázisok egy komplex, egymásra épülő egységes tervezési feladatot alkotnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.

15. Biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

16. Értékelési szempontok: 1. Nettó ajánlati ár (nettó forint); 2. Az M/2.1 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően kerékpárforgalmi létesítmény tervezésében szerzett szakmai tapasztalata(0-24 hónap); 3. Az M/2.3 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően közút melletti zöldfelületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hónap)

17. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

18. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbesz. dok-ok tartalmazzák.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019