Diensten - 193585-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 081-193585

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Klata
Telefoon: +48 323581332
E-mail: bzp@uck.katowice.pl
Fax: +48 323581432
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uck.katowice.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.uck.katowice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/uck
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi transportu sanitarnego

Referentienummer: DZP/381/36A/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego .Zamówienie składa się z 3 pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – transport sanitarny z zespołem specjalistycznym (skład karetki: lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Pakiet nr 2 – transport sanitarny ze średnim personelem medycznym (skład karetki: pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Pakiet nr 3 – transport sanitarny bez opieki medycznej (skład karetki: kierowca)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym (skład karetki: lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta bezpośrednio z oddziału lub innego miejsca wskazanego w zleceniu, przetransportowania pacjenta oraz doprowadzenia go do miejsca wskazanego w zleceniu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport sanitarny lekarski skład karetki: lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca maks liczba km 12 000, maks liczba godz 960

Usługa transportowa będzie zamawiana z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zlecenia będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem do godz. 14:30. W razie konieczności wykonania usługi transportu sanitarnego, której nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający ma prawo całodobowo (wliczając w to także soboty, niedziele i święta) zlecić usługę. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie na transport sanitarny. Czas i odległość zleconej usługi transportu sanitarnego liczone będą od chwili przyjazdu Wykonawcy do wskazanej w zleceniu lokalizacji Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca do chwili powrotu pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu lub w przypadku, gdy zlecenie nie zawiera konieczności powrotu, do dostarczenia pacjenta do wskazanego miejsca. Transport pacjentów będzie zlecany w systemie całodobowym, wliczając w to soboty, niedziele i święta. Wykonawca zobowiązany będzie realizować transport sanitarny najkrótszą trasą, która zapewnia najkrótszy czas dojazdu. Pojazdy sanitarne, którymi dysponuje wykonawca muszą odpowiadać:

a) warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2022) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

b) warunkom określonym w rozdziale 5 oddział 4 art. 53 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi;

c) wymaganiom określonym w ustawie o Działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2190)

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności dyspozytora.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wymagane przepisami prawa, stwierdzone polisą. Kopię opłaconej polisy należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195) i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czas dojazdu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: ilość posiadanych pojazdów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport sanitarny ze średnim personelem medycznym (skład karetki: pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta bezpośrednio z oddziału lub innego miejsca wskazanego w zleceniu przetransportowania pacjenta oraz doprowadzenia go do miejsca wskazanego w zleceniu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport sanitarny ze średnim personelem medycznym (skład karetki: pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca) maks liczba km 55 200, maks. liczba godz 4 320

Usługa transportowa będzie zamawiana z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zlecenia będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem do godz. 14:30. W razie konieczności wykonania usługi transportu sanitarnego, której nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający ma prawo całodobowo (wliczając w to także soboty, niedziele i święta) zlecić usługę. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie na transport sanitarny. Czas i odległość zleconej usługi transportu sanitarnego liczone będą od chwili przyjazdu Wykonawcy do wskazanej w zleceniu lokalizacji Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca do chwili powrotu pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu lub w przypadku, gdy zlecenie nie zawiera konieczności powrotu, do dostarczenia pacjenta do wskazanego miejsca. Transport pacjentów będzie zlecany w systemie całodobowym, wliczając w to soboty, niedziele i święta. Wykonawca zobowiązany będzie realizować transport sanitarny najkrótszą trasą, która zapewnia najkrótszy czas dojazdu. Pojazdy sanitarne, którymi dysponuje wykonawca muszą odpowiadać:

a) warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2022) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

b) warunkom określonym w rozdziale 5 oddział 4 art. 53 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi;

c) wymaganiom określonym w ustawie o Działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności dyspozytora.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wymagane przepisami prawa, stwierdzone polisą. Kopię opłaconej polisy należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195) i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czas dojazdu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: ilość posiadanych pojazdów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport sanitarny bez opieki medycznej (skład karetki: kierowca)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta bezpośrednio z oddziału lub innego miejsca wskazanego w zleceniu, przetransportowania pacjenta oraz doprowadzenia go do miejsca wskazanego w zleceniu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport sanitarny bez opieki medycznej (skład karetki: kierowca) maks. liczba km 15 000

Usługa transportowa będzie zamawiana z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zlecenia będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem do godz. 14:30. W razie konieczności wykonania usługi transportu sanitarnego, której nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający ma prawo całodobowo (wliczając w to także soboty, niedziele i święta) zlecić usługę. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie na transport sanitarny. Czas i odległość zleconej usługi transportu sanitarnego liczone będą od chwili przyjazdu Wykonawcy do wskazanej w zleceniu lokalizacji Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca do chwili powrotu pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu lub w przypadku, gdy zlecenie nie zawiera konieczności powrotu, do dostarczenia pacjenta do wskazanego miejsca. Transport pacjentów będzie zlecany w systemie całodobowym, wliczając w to soboty, niedziele i święta. Wykonawca zobowiązany będzie realizować transport sanitarny najkrótszą trasą, która zapewnia najkrótszy czas dojazdu. Pojazdy sanitarne, którymi dysponuje wykonawca muszą odpowiadać:

a) warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2022) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

b) warunkom określonym w rozdziale 5 oddział 4 art. 53 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi;

c) wymaganiom określonym w ustawie o Działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności dyspozytora.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wymagane przepisami prawa, stwierdzone polisą. Kopię opłaconej polisy należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195) i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czas dojazdu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: ilość posiadanych pojazdów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— wykażą że będą dysponować przynajmniej dwoma pojazdami dla każdego z Pakietów (jeden Pakiet – co najmniej 2 samochody), sprawnymi technicznie, które posiadają ważne badania techniczne, wyposażone są w środki łączności bezprzewodowej, kompletny zestaw leków, aparaturę medyczną, w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych używaną na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pojazdy winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

— dysponuje osobą zdolną do wykonywania zamówienia, tj. dyspozytorem. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 1 osoby wykonującej czynności dyspozytora w trakcie realizacji zamówienia na świadczenie usług transportu sanitarnego

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35, POLSKA w pokoju E055 poprzez ich odszyfrowanie na Platformie SmartPZP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uck Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy przesłać za pośrednictwem Platformy elektronicznej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uck. Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na Platformie pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/uck klikając przycisk „Załóż konto”. Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uck/elearning Zamawiający wymaga, złożenia oferty zawierającej dokumenty:

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

2) pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza - w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,

3) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3a lub 3b do SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań zgodnie z pkt VI.5 SIWZ Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium - wadium wynosi:

Pakiet nr 1 – 8 067,00 PLN

Pakiet nr 2 – 15 139,00 PLN

Pakiet nr 3 – 6 750,00 PLN

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019