Diensten - 193586-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Érd: Reiniging van gebouwen

2019/S 081-193586

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Érdi Tankerületi Központ
EKRSZ_38992483
Alispán utca 8/a.
Érd
2030
Hongarije
Contactpersoon: Sárközi Márta tankerületi igazgató
Telefoon: +36 23520616
E-mail: erd@kk.gov.hu
NUTS-code: HU120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kk.gov.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kk.gov.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460882019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Berczi Ügyvédi Iroda
Sas utca 10.
Budapest
1051
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Berczi Norbert
Telefoon: +36 17927584
E-mail: iroda@berczi.hu
NUTS-code: HU1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kk.gov.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460882019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Oktatás igazgatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Létesítmény üzemeltetési feladatok ellátása.

Referentienummer: EKR000460882019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Komplex létesítmény üzemeltetési feladatok ellátása az Érdi Tankerületi Központ különböző épületeiben vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Létesítmény üzemeltetés - 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631400
77310000
90911200
98341120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU12
Voornaamste plaats van uitvoering:

2045 Törökbálint, Óvoda u. 6. sz. (Törökbálint 3181/A/2. hrsz.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 2045 Törökbálint, Óvoda u. 6. sz. alatti intézménye (Törökbálint 3181/A/2. hrsz.) komplex üzemeltetési feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Terület: takarítás: 6785 m2; karbantartás és gépészet: 6455 m2; külterület: 21 028 m2

A feladatellátás ideje: a tanév rendje szerint meghatározásra kerülő tanítási napokon és érettségi vizsga napokon, valamint az előre írásban egyeztetett tanítás nélküli munkanapokon (pl.: nyári szünet ideje alatt), ügyeleti napokon (a továbbiakban együtt: Munkanap) és az ingatlanban megtartásra kerülő iskolai rendezvények időtartama alatt.

Komplex üzemeltetés:

a) takarítási feladatok ellátása,

b) gépészeti szolgáltatás ellátása,

c) karbantartási feladatok ellátása

d) portaszolgálati feladatok ellátása,

e) járda, utcafront, udvar, sportpálya, parkoló kültéri takarítása, lombeltakarítás, hó- és síkosság-mentesítés, csapadékvíz elvezető árok tisztítása,

f) zöldfelületek gondozása, nyírása, gazolása, elszállítása,

g) az a-f) pontokban fel nem sorolt, az épület üzemszerű működéséhez szükséges feladatok, karbantartások, javítások ellátása.

A Magyar Állam 6.24.2016 napján az intézményt a Törökbálint Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába adta részben „közoktatási feladatok ellátása, rendezvények szervezés, valamint közművelődési tevékenységek támogatása, sport és ifjúsági ügyek, mint segítendő feladat céljából.” Törökbálint Város Önkormányzata azon megfontolásból, hogy 1.1.2017 napjától az intézménynek az iskola funkciót betöltő része a köznevelési feladatot ellátó állami intézmény területileg illetékes tankerületi központjának vagyonkezelésébe kerülhessen, Társasház Alapító okirattal az intézményt, mint ingatlant megosztotta. A társasház alapítással külön helyrajzi számok alatt két önálló albetét jött létre, mely albetétek közül funkcionálisan az egyik iskolaként (továbbiakban: iskola) a másik sportközpontként (továbbiakban: sportközpont) működik. Az Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál az iskola Törökbálint belterület 3181/A/2 hrsz. alatt, a sportközpont a 3181/A/1. hrsz. alatt került felvételre. Az intézmény társasházi bejegyzésére az Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 46608/2016.09.30. számú határozatával került sor. Jelen beszerzés tárgyát az Iskola funkciójú albetét komplex üzemeltetési feladatainak ellátása képezi. A Sportközpont funkciójú albetét üzemeltetője a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft.. Az épületben a gépészeti üzemeltetési feladatokat a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft., mint a Sportközpont üzemeltetője végzi el, tekintettel arra, hogy ezen feladatok az épületen belül nem oszthatók meg.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A szerződés teljesítésbe bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: A szerződés teljesítésbe bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Nyitva tartás és rendeltetésszerű működtetés bérbeadáshoz kapcsolódóan egyéb rendezvények és nyári (nem iskolai szervezésű napközis) táborozás alkalmával; rendkívüli (pl. festés utáni) takarítás; elektromos berendezések (oktatási eszközök, számítógépek, elosztók) jogszabályban előírt időközönkénti felülvizsgálata, érintésvédelmi vizsgálata. Többlet zöldfelület-gondozás és hó vagy lombeltakarítás.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Létesítmény üzemeltetés - 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631400
77310000
90911200
98341120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU12
Voornaamste plaats van uitvoering:

2045 Törökbálint Köztársaság tér 8. (1498/17 hrsz.),

2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15. (465 hrsz.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. sz. alatti tagintézménye és a Zimándy Ignác Általános iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György u. 15.) komplex üzemeltetési feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Terület: takarítás: 12 021 m2; karbantartás: 10 921 m2; külterület: 14 616 m2

A feladatellátás ideje: a tanév rendje szerint meghatározásra kerülő tanítási napokon és érettségi vizsga napokon, valamint az előre írásban egyeztetett tanítás nélküli munkanapokon (pl.: nyári szünet ideje alatt), ügyeleti napokon (a továbbiakban együtt: Munkanap) és az ingatlanban megtartásra kerülő iskolai rendezvények időtartama alatt.

Komplex üzemeltetés:

a) takarítási feladatok ellátása,

b) karbantartási szolgáltatás ellátása,

c) portaszolgálati feladatok ellátása,

e) járda, utcafront, udvar, sportpálya, parkoló kültéri takarítása, lombeltakarítás, hó- és síkosság-mentesítés, csapadékvíz elvezető árok tisztítása,

e) zöldfelületek gondozása, nyírása, gazolása, elszállítása,

f) az a-e) pontokban fel nem sorolt, az épület üzemszerű működéséhez szükséges kisebb karbantartások, javítások ellátása.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A szerződés teljesítésbe bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: A szerződés teljesítésbe bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Nyitva tartás és rendeltetésszerű működtetés bérbeadáshoz kapcsolódóan egyéb rendezvények és nyári (nem iskolai szervezésű napközis) táborozás alkalmával; rendkívüli (pl. festés utáni) takarítás; elektromos berendezések (oktatási eszközök, számítógépek, elosztók) jogszabályban előírt időközönkénti felülvizsgálata, érintésvédelmi vizsgálata. Többlet zöldfelület-gondozás és hó vagy lombeltakarítás.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.(Kbt. 64. §)

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.

A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Ajánlattevő csatolja:

P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület takatítás és/vagy épület karbantartási, gépészeti szolgáltatás és/vagy portaszolgálati feladatok ellátása és/vagy zöldfelület gondozás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület takatítás és/vagy épület karbantartási, gépészeti szolgáltatás és/vagy portaszolgálati feladatok ellátása és/vagy zöldfelület gondozás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el

1. rész esetében: a 80 000 000-HUF-ot;

2. rész esetében: a 90 000 000-HUF-ot;

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Ajánlattevő csatolja:

M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (épület takatítás és/vagy épület karbantartási, gépészeti szolgáltatás és/vagy portaszolgálati feladatok ellátása és/vagy zöldfelület gondozás) megfelelő szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

— teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe,

— a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően irányadóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

M1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített:

1. rész esetében: legalább 4000 m2 területű épület takarítására és épület karbantartási, gépészeti szolgáltatás ellátására, és portaszolgálati feladatok ellátására és zöldfelület gondozására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával

2. rész esetében: legalább 5000 m2 területű épület takarítására és épület karbantartási szolgáltatás ellátására, és portaszolgálati feladatok ellátására és zöldfelület gondozására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával

Az előírt referenciakövetelmények egy vagy több szerződésből is teljesíthetők.

M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi rész esetében:

A) 1 fő létesítmény gazdálkodás vagy létesítmény mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap épület üzemeltetési gyakorlattal rendelkező üzemeltető vezető szakember.

B) 1 fő villanyszerelő végzettséggel és legalább 24 hónapos villanyszerelési szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.

Ugyanaz a szakember több alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1),(4)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Pénzügyi ütemezés: Az Ajánlatkérő havonta egy számla benyújtására ad lehetőséget.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér (részletesen a KD-ban meghatározva)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Lásd ajánlati felhívás I.3) pontja.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig.

3. Ak nem ír elő ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó kötelezettséget.

4. Ak nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

5. Ak az alkalmassági követelményeket (III.1.2) pont P1., III.1.3) pont M1.-M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1-3. minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.

7. Az ajánlathoz csatolnia kell:

− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok)

− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),

− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,

− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot

− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is)

− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot

8. Nyertes At köteles legkésőbb a szerződéskötésig összesen legalább az 1. rész esetében 40 000 000 Ft/év és 5 000 000 Ft/kár, a 2. rész esetében 60 000 000 Ft/év és 10 000 000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, mely felelősségbiztosítás az üzemeltetés terén ellátandó valamennyi feladatra kiterjed és azt az Ak részére átadni, továbbá szerződés hatálya alatt fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani az ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is.

9. Nyertes At az 1. rész esetében köteles legkésőbb a szerződéskötésig megállapodást kötni a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel a gépészet üzemeltetési feladatok ellátására, tekintettel arra, hogy ezen feladatokat a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. végzi és a feladatok a felhívás II.2.4) pontjában kifejtettek okán az épületen belül nem megoszthatók. Ezen költségeket az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

10. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

11. Helyszíni bejárás: 7.5.2019, 10:00; Találkozási pont: Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György u. 15.) bejárata

12. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019