Dienstleistungen - 193591-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Wieliczka: Kreditgewährung

2019/S 081-193591

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Wieliczka
351555364
ul. Powstania Warszawskiego 1
Wieliczka
32-020
Polen
Kontaktstelle(n): W sprawach merytorycznych: Skarbnik Gminy Pani Zofia Batko, w sprawach formalnych: Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Pan Adam Konieczny
Telefon: +48 122634100
E-Mail: magistrat@wieliczka.eu
Fax: +48 122786860
NUTS-Code: PL214

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wieliczka.eu

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.wieliczka.eu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 15 000 000 PLN

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.15.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 15 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wieliczka w roku 2019 na kwotę 4 560 000,00 PLN oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 10 440 000,00 PLN.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214
Hauptort der Ausführung:

Wieliczka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 15 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wieliczka w roku 2019 na kwotę 4 560 000,00 PLN oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 10 440 000,00 PLN, na następujących warunkach:

— kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej;

— kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w całości w II kwartale 2019 r., w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy (termin ten stanowi kryterium oceny ofert) – począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo kierować do banku wniosek o wypłatę całości kredytu;

— kredyt zostanie wykorzystany w całości w roku 2019;

— karencja w spłacie kredytu do końca 2019 roku – po okresie karencji spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2020–2032;

— pierwsza spłata raty kredytu nastąpi na koniec I kwartału 2020 r. w kwocie 250 000,00 PLN, kolejne spłaty na koniec każdego kwartału kalendarzowego w kwocie 250 000,00 PLN do końca 2030 r., oraz na koniec każdego kwartału kalendarzowego w kwocie 500 000,00 PLN w latach 2031-2032;

— odsetki będą płatne w latach 2019–2032 od kwoty faktycznego zadłużenia (salda kredytu) w okresach kwartalnych na koniec kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsze odsetki będą płatne na koniec II kwartału 2019 r., a ostatnie na koniec IV kwartału 2032 r.;

— dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365/366 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale;

— oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie b + m, gdzie: b – stawka bazowa za dany (kwartalny) okres odsetkowy, równa średniej arytmetycznej z pięciu ostatnich notowań stóp WIBOR 3M w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy, m – stała marża banku;

— prowizja (przygotowawcza) będzie uiszczona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od całej kwoty kredytu, przy czym prowizja nie może być wyższa niż 0,20 %;

— bank nie pobiera prowizji i opłat innych niż odsetki oraz prowizja przygotowawcza;

— Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – w takim przypadku bank nie będzie pobierał żadnych prowizji lub opłat manipulacyjnych;

— spłata odsetek i kapitału nastąpi z dochodów budżetu Zamawiającego;

— zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2032
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium w kwocie 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1.1) jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.),

1.2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum bankowe w rozumieniu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe):

2.1) warunek, o którym mowa w pkt 1.1), powinien spełniać każdy z Wykonawców,

2.2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 składa każdy z Wykonawców.

3. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.1) oraz III.1.3) nin. ogłoszenia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

4.1) zezwolenie właściwego organu na rozpoczęcie przez Wykonawcę działalności objętej przedmiotem zamówienia,

4.2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4.6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4.7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.).

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (według wzoru określonego w Załączniku 3 do SIWZ).

6. Z przyczyn technicznych informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w punkcie VI.3) nin. ogłoszenia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert udzielił co najmniej jednego kredytu długoterminowego, tj. kredytu o terminie wymagalności co najmniej 5 lat, w wysokości nie mniejszej niż 12 000 000 PLN.

2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum bankowe w rozumieniu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe) warunek, o którym mowa w pkt 1, powinien spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, przy czym Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie tego warunku przez Wykonawców, o ile kredytu, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy udzielili wspólnie w takim samym składzie konsorcjum bankowego, w jakim wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

3. Z uwagi na postanowienie części III SIWZ oraz przepis art. 22a ust. 4 ustawy, Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, polegać na zdolnościach innych podmiotów.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę(ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

4.1) wykazu usług, o których mowa w pkt III.1.3) ppkt 1 nin. ogłoszenia,wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu (kwota kredytu, okres kredytowania), dat wykonania (data udzielenia kredytu) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (kredytobiorca, nazwa, adres), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarto w części XVI SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, POLSKA, parter, pok. nr 3.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) Pkt III.1.1) ppkt 4.2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy,

b) Pkt III.1.1) ppkt 4.3) i 4.4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Dokument, o którym mowa w pkt VI.3) ppkt 1. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w Pkt VI.3) ppkt 1. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Pkt VI.3) ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w Pkt VI.3) ppkt 2. mają zastosowanie.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.1) ppkt 4.2), składa dokument, o którym mowa w pkt VI.3) ppkt 1. lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. Pkt VI.3) ppkt 2. zdanie pierwsze ma zastosowanie.

5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona badania ofert oraz oceny ofert w sposób opisany wyżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (została najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180–198 ustawy.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a–198g ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019