Diensten - 193591-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wieliczka: Kredietverlening

2019/S 081-193591

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Wieliczka
351555364
ul. Powstania Warszawskiego 1
Wieliczka
32-020
Polen
Contactpersoon: W sprawach merytorycznych: Skarbnik Gminy Pani Zofia Batko, w sprawach formalnych: Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Pan Adam Konieczny
Telefoon: +48 122634100
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Fax: +48 122786860
NUTS-code: PL214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wieliczka.eu

Adres van het kopersprofiel: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.wieliczka.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 15 000 000 PLN

Referentienummer: WZP.271.15.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 15 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wieliczka w roku 2019 na kwotę 4 560 000,00 PLN oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 10 440 000,00 PLN.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wieliczka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 15 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wieliczka w roku 2019 na kwotę 4 560 000,00 PLN oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 10 440 000,00 PLN, na następujących warunkach:

— kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej;

— kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w całości w II kwartale 2019 r., w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy (termin ten stanowi kryterium oceny ofert) – począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo kierować do banku wniosek o wypłatę całości kredytu;

— kredyt zostanie wykorzystany w całości w roku 2019;

— karencja w spłacie kredytu do końca 2019 roku – po okresie karencji spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2020–2032;

— pierwsza spłata raty kredytu nastąpi na koniec I kwartału 2020 r. w kwocie 250 000,00 PLN, kolejne spłaty na koniec każdego kwartału kalendarzowego w kwocie 250 000,00 PLN do końca 2030 r., oraz na koniec każdego kwartału kalendarzowego w kwocie 500 000,00 PLN w latach 2031-2032;

— odsetki będą płatne w latach 2019–2032 od kwoty faktycznego zadłużenia (salda kredytu) w okresach kwartalnych na koniec kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsze odsetki będą płatne na koniec II kwartału 2019 r., a ostatnie na koniec IV kwartału 2032 r.;

— dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365/366 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale;

— oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie b + m, gdzie: b – stawka bazowa za dany (kwartalny) okres odsetkowy, równa średniej arytmetycznej z pięciu ostatnich notowań stóp WIBOR 3M w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy, m – stała marża banku;

— prowizja (przygotowawcza) będzie uiszczona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od całej kwoty kredytu, przy czym prowizja nie może być wyższa niż 0,20 %;

— bank nie pobiera prowizji i opłat innych niż odsetki oraz prowizja przygotowawcza;

— Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – w takim przypadku bank nie będzie pobierał żadnych prowizji lub opłat manipulacyjnych;

— spłata odsetek i kapitału nastąpi z dochodów budżetu Zamawiającego;

— zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2032
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium w kwocie 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1.1) jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.),

1.2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum bankowe w rozumieniu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe):

2.1) warunek, o którym mowa w pkt 1.1), powinien spełniać każdy z Wykonawców,

2.2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 składa każdy z Wykonawców.

3. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.1) oraz III.1.3) nin. ogłoszenia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

4.1) zezwolenie właściwego organu na rozpoczęcie przez Wykonawcę działalności objętej przedmiotem zamówienia,

4.2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4.6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4.7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.).

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (według wzoru określonego w Załączniku 3 do SIWZ).

6. Z przyczyn technicznych informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w punkcie VI.3) nin. ogłoszenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert udzielił co najmniej jednego kredytu długoterminowego, tj. kredytu o terminie wymagalności co najmniej 5 lat, w wysokości nie mniejszej niż 12 000 000 PLN.

2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum bankowe w rozumieniu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe) warunek, o którym mowa w pkt 1, powinien spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, przy czym Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie tego warunku przez Wykonawców, o ile kredytu, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy udzielili wspólnie w takim samym składzie konsorcjum bankowego, w jakim wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

3. Z uwagi na postanowienie części III SIWZ oraz przepis art. 22a ust. 4 ustawy, Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, polegać na zdolnościach innych podmiotów.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę(ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

4.1) wykazu usług, o których mowa w pkt III.1.3) ppkt 1 nin. ogłoszenia,wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu (kwota kredytu, okres kredytowania), dat wykonania (data udzielenia kredytu) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (kredytobiorca, nazwa, adres), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarto w części XVI SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, POLSKA, parter, pok. nr 3.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) Pkt III.1.1) ppkt 4.2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy,

b) Pkt III.1.1) ppkt 4.3) i 4.4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Dokument, o którym mowa w pkt VI.3) ppkt 1. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w Pkt VI.3) ppkt 1. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Pkt VI.3) ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w Pkt VI.3) ppkt 2. mają zastosowanie.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.1) ppkt 4.2), składa dokument, o którym mowa w pkt VI.3) ppkt 1. lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. Pkt VI.3) ppkt 2. zdanie pierwsze ma zastosowanie.

5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona badania ofert oraz oceny ofert w sposób opisany wyżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (została najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180–198 ustawy.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a–198g ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019