Diensten - 193592-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montreuil: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 081-193592

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ugecam Île de France
4 place du Général de Gaulle
Montreuil
93100
Frankrijk
Telefoon: +33 158101000
E-mail: claudia.otmani@ugecam.assurance-maladie.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ugecamidf.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisme de sécurité sociale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché prestations de transports sanitaires à la charge des établissements sanitaires de l'Ugecam Île de France

Referentienummer: 19-62120
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestation de transports sanitaires (transports terrestres). Les prestations seront assurées pour les patients des établissements sanitaires dans le champs des SSR de l'Ugecam Île de France dans le cas où la prise en charge financière de ces transports leur incombe, conformément à la réglementation en vigueur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports sanitaires pour le centre de Coubert

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centre de réadaptation de Coubert D96 77170 Coubert.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestation de transports sanitaires (transports terrestres). Les prestations seront assurées pour les patients du centre de Coubert de l'Ugecam Île de France dans le cas où la prise en charge financière de ces transports lui incombe, conformément à la réglementation en vigueur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prendra effet à compter du 1.8.2019 pour une période de 1 an à l'issue de laquelle il sera renouvelé par période identique par tacite reconduction 3 fois pour une durée maximale de 4 ans.

Le lot 1 fait l'objet d'une date de démarrage spécifique au 5.3.2020.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le lot 1 fait l'objet d'une date de démarrage spécifique au 5.3.2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports sanitaires pour le SSR le Prieuré d'Avon

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

SSR le Prieuré, 4 rue Bezout, 77210 Avon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestation de transports sanitaires (transports terrestres). Les prestations seront assurées pour les patients du SSR Le Prieuré de l'Ugecam Île de France dans le cas où la prise en charge financière de ces transports lui incombe, conformément à la réglementation en vigueur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prendra effet à compter du 1.8.2019 pour une période de 1 an à l'issue de laquelle il sera renouvelé par période identique par tacite reconduction 3 fois pour une durée maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports sanitaires pour le cerrsy de rambouillet

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le Cerrsy, 72 rue de l'Étang de la Tour, 78120 Rambouillet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestation de transports sanitaires (transports terrestres). Les prestations seront assurées pour les patients du centre du Cersy de l'Ugecam Île de France dans le cas où la prise en charge financière de ces transports lui incombe, conformément à la réglementation en vigueur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prendra effet à compter du 1.8.2019 pour une période de 1 an à l'issue de laquelle il sera renouvelé par période identique par tacite reconduction 3 fois pour une durée maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports sanitaires en ambulances et VSL pour l'Établissement pédiatrique Alice Blum Ribes (EPABR) de Montreuil

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

EBAPR, 4 place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestation de transports sanitaires (transports terrestres) en ambulances ou VSL. Les prestations seront assurées pour les patients de l'EPABR de l'Ugecam Île de France dans le cas où la prise en charge financière de ces transports lui incombe, conformément à la réglementation en vigueur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prendra effet à compter du 1.8.2019 pour une période de 1 an à l'issue de laquelle il sera renouvelé par période identique par tacite reconduction 3 fois pour une durée maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transports sanitaires en ambulances médicalisées ou para-médicalisées pour l'Établissement pédiatrique Alice Blum Ribes (EPABR) de Montreuil.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

EPABR, 4 place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestation de transports sanitaires (transports terrestres) en ambulances médicalisées ou para-médicalisées. Les prestations seront assurées pour les patients de l'EPABR de l'Ugecam Île de France dans le cas où la prise en charge financière de ces transports lui incombe, conformément à la réglementation en vigueur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prendra effet à compter du 1.8.2019 pour une période de 1 an à l'issue de laquelle il sera renouvelé par période identique par tacite reconduction 3 fois pour une durée maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voir RC.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TGI de Bobigny
Bobigny
93000
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019