Diensten - 193595-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zaragoza: Diensten voor reclamebeheer

2019/S 081-193595

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gobierno de Zaragoza
P5030300G
Vía Hispanidad, 20
Zaragoza
50071
Spanje
Contactpersoon: Gobierno de Zaragoza
E-mail: serviciocontratacion@zaragoza.es
NUTS-code: ES243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=shXu%2Bw9pGpQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=a5TTw29lrRarz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=shXu%2Bw9pGpQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de asesoramiento, planificación y compra de espacios en medios de difusión «on line» y «off line» para la publicidad y acciones de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza

Referentienummer: 1009006-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de asesoramiento, planificación y compra de espacios en medios de difusión «on line» y «off line» para la publicidad y acciones de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 454 545.44 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medios «off line»

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Medios «off line».

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fuentes y/o estudios publicitarios y herramientas (lote 1), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 1.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Fuentes y/o estudios publicitarios y herramientas (lote 2), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 2.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de trabajo (lote 1), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 1.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de trabajo (lote 2), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 2.B) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan estratégico (lote 1), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 1.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan estratégico (lote 2), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 2.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Criterios sujetos a valoración mediante fórmulas (lote 1), de acuerdo con la cláusula n) 1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas. / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Criterios sujetos a valoración mediante fórmulas (lote 2), de acuerdo con la cláusula n) 2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas. / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 429 752.07 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prórrogas; 2, anuales.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medios «on line»

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Medios «on line».

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fuentes y/o estudios publicitarios y herramientas (lote 1), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 1.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Fuentes y/o estudios publicitarios y herramientas (lote 2), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 2.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de trabajo (lote 1), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 1.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de trabajo (lote 2), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 2.B) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan estratégico (lote 1), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 1.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan estratégico (lote 2), de acuerdo con lo establecido en la cláusula n) apartado 2.B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas / Weging: 24
Kostencriterium - Naam: Criterios sujetos a valoración mediante fórmulas (lote 1), de acuerdo con la cláusula n) 1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas. / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Criterios sujetos a valoración mediante fórmulas (lote 2), de acuerdo con la cláusula n) 2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas. / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 231 404.96 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prórrogas; 2, anuales.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: de acuerdo con la cláusula j) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, en lo relativo a la solvencia económica y financiera.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: de acuerdo con la cláusula j) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, en lo relativo a la solvencia técnica y al compromiso de adscripción de medios.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— Consideraciones tipo social. Descripción: ver cláusula p) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas,

— Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer. Descripción: ver cláusula p) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Ayuntamiento de Zaragoza, edificio Seminario

Datos de dirección:

— Calle: Vía Hispanidad, 20,

— Código postal: 50009,

— Población: Zaragoza,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Plaza de los Sitios, 7
Zaragoza
50001
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019