Diensten - 193599-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Maaltijdcheques

2019/S 081-193599

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Glavna direktsiya „Izpalnenie na nakazaniyata“
Nationaal identificatienummer: 129010029
Postadres: bul. „Gen. Nikolay G. Stoletov“ No. 21
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1309
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Nina Glavchovska; Todor Marholev
E-mail: lop@gdin.bg
Telefoon: +359 281389257/ +359 281389113
Fax: +359 28139107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gdin.bg

Adres van het kopersprofiel: http://profile.gdin.bg/a562e5a867c37b16881d8a564f039870

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://profile.gdin.bg/a562e5a867c37b16881d8a564f039870
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: изпълнение на наказнията

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби за срок от 12 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби, за срок от 12 месеца в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 842 579.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199770
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република БЪЛГАРИЯ, съгласно таблица 1 от техническата спецификация.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Целта на обществената поръчка е да бъдат изработвани, отпечатани и доставени на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби, за срок от 12 месеца в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 842 579.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът трябва да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор съгласно Наредба № 7/9.7.2003 г. на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор.

Доказване:

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел А, т. 2 на ЕЕДОП, като се посочва информация, че притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор съгласно Наредба № 7/9.7.2003 г. на МТСП и МФ.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва чрез представяне на заверено копие от разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор съгласно Наредба № 7/9.7.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката.

Доказване:

Обстоятелството се удостоверява в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва чрез представяне на „списък на услугите“, които са идентични или сходни с предмета на на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, с които се доказва извършването на услугата.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката.

Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира предоставянето на услуги по изработване, отпечатване и доставка на ваучери за храна.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за обществена поръчка. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. По отношение гаранцията за обезпечаване на изпълнението важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранцията може да бъде представена под формата на парична сума, вносима по сметка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, безусловна банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Договорът ще се финансира със средства, осигурени от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Офертите се представят в деловодството в административната сграда на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, находяща се в гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо 1 или повече членове на обединението, което е участник в процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се попълва в съответните части на ЕЕДОП. В част ІІІ, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 и чл. 352—353е от НК и за престъпления, аналогични на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

Други основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство, са следните:

а) участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура;

б) участници, регистрирани по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) ще бъдат отстранявани от процедурата, освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В срока, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019