Diensten - 193599-2019

25/04/2019    S81    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Купони за храна

2019/S 081-193599

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Национален регистрационен номер: 129010029
Пощенски адрес: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Нина Главчовска; Тодор Мархолев
Електронна поща: lop@gdin.bg
Телефон: +359 281389257/ +359 281389113
Факс: +359 28139107

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gdin.bg

Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/a562e5a867c37b16881d8a564f039870

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profile.gdin.bg/a562e5a867c37b16881d8a564f039870
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: изпълнение на наказнията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
30199770 Купони за храна
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби, за срок от 12 месеца в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 842 579.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199770 Купони за храна
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, съгласно таблица 1 от техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е да бъдат изработвани, отпечатани и доставени на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби, за срок от 12 месеца в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 842 579.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор съгласно Наредба № 7/9.7.2003 г. на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор.

Доказване:

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел А, т. 2 на ЕЕДОП, като се посочва информация, че притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор съгласно Наредба № 7/9.7.2003 г. на МТСП и МФ.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва чрез представяне на заверено копие от разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор съгласно Наредба № 7/9.7.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката.

Доказване:

Обстоятелството се удостоверява в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва чрез представяне на „списък на услугите“, които са идентични или сходни с предмета на на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, с които се доказва извършването на услугата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката.

Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира предоставянето на услуги по изработване, отпечатване и доставка на ваучери за храна.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за обществена поръчка. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. По отношение гаранцията за обезпечаване на изпълнението важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранцията може да бъде представена под формата на парична сума, вносима по сметка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, безусловна банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Договорът ще се финансира със средства, осигурени от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/06/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 05/06/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/06/2019
Местно време: 10:30
Място:

Офертите се представят в деловодството в административната сграда на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, находяща се в гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо 1 или повече членове на обединението, което е участник в процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се попълва в съответните части на ЕЕДОП. В част ІІІ, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 и чл. 352—353е от НК и за престъпления, аналогични на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

Други основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство, са следните:

а) участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура;

б) участници, регистрирани по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) ще бъдат отстранявани от процедурата, освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В срока, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019