Diensten - 193600-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur

2019/S 081-193600

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Prasowa S.A.
Nationaal identificatienummer: pl
Postadres: ul. Bracka 6/8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-502
Land: Polen
Contactpersoon: Robert Żukowski
E-mail: robert.zukowski@pap.pl
Telefoon: +48 225092429
Fax: +48 225092430

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pap.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.pap.pl/przetargi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Media

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na zawarcie umów ramowych na świadczenie usług transportowych na potrzeby wizyt grup zagranicznych

Referentienummer: 28/19/ZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60170000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych z Wykonawcami, którzy świadczyć będą na rzecz Zamawiającego obsługę transportową wizyt studyjnych w okresie 28 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych, w terminach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych z Wykonawcami, którzy świadczyć będą na rzecz Zamawiającego obsługę transportową wizyt studyjnych w okresie 28 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych, w terminach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji przetargowej.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadać aktualną licencję na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy osób

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji przetargowej.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500 000,00 PLN,

b) posiadać opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do wszystkich pojazdów zaoferowanych do wykonania zamówienia,

c) posiadać opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w odniesieniu do wszystkich pojazdów zaoferowanych do wykonania zamówienia na kwotę 10 000,00 PLN na każdą osobę.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji przetargowej.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) dysponować minimum dwoma wysokiej klasy minibusami do przewozu 8 osób plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2017, wyposażonymi w podwójną klimatyzację oddzielną dla kierowcy i tłumacza – opiekuna/pilota oraz dla przestrzeni pasażerskiej z nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele z pasami bezpieczeństwa, indywidualne oświetlenie i nagłośnienie, mikrofon dla tłumacza – opiekuna/pilota, oraz duży bagażnik; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

b) dysponować minimum dwoma wysokiej klasy minibusami do przewozu 20 osób plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2017, wyposażonymi w podwójną klimatyzację oddzielną dla kierowcy i tłumacza – opiekuna/pilota oraz dla przestrzeni pasażerskiej z nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele z pasami bezpieczeństwa, indywidualne oświetlenie i nagłośnienie, mikrofon dla tłumacza – opiekuna/pilota, oraz duży bagażnik; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

c) dysponować minimum dwoma samochodami osobowymi klasy premium (segmenty E lub F) plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2017, wyposażonym w podwójną klimatyzację oddzielną dla kierowcy i tłumacza – opiekuna/pilota oraz dla przestrzeni pasażerskiej z nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

d) dysponować minimum jednym autokarem do przewozu od 35 do 50 osób plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2016, wyposażonym w klimatyzację z indywidualnymi nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane na fotele z pasami bezpieczeństwa, indywidualne oświetlenie i nagłośnienie, mikrofon dla tłumacza – opiekuna/pilota, Wi-Fi dostępne bezpłatnie dla pasażerów wewnątrz pojazdu oraz duży bagażnik; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

e) dysponować minimum 5 kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz przewozu osób, posługującymi się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, znającymi doskonale topografię miast Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta, Łodzi oraz ich okolic, ubierającymi się w trakcie wykonywania usługi w elegancki sposób (koszula, krawat, marynarka).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Polska Agencja Prasowa S.A., ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Art. 182 ustawy Pzp

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019