Diensten - 193600-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

2019/S 081-193600

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Prasowa S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Bracka 6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-502
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Żukowski
E-mail: robert.zukowski@pap.pl
Tel.: +48 225092429
Faks: +48 225092430

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pap.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pap.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na zawarcie umów ramowych na świadczenie usług transportowych na potrzeby wizyt grup zagranicznych

Numer referencyjny: 28/19/ZP
II.1.2)Główny kod CPV
60170000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych z Wykonawcami, którzy świadczyć będą na rzecz Zamawiającego obsługę transportową wizyt studyjnych w okresie 28 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych, w terminach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych z Wykonawcami, którzy świadczyć będą na rzecz Zamawiającego obsługę transportową wizyt studyjnych w okresie 28 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych, w terminach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji przetargowej.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadać aktualną licencję na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy osób

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji przetargowej.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500 000,00 PLN,

b) posiadać opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do wszystkich pojazdów zaoferowanych do wykonania zamówienia,

c) posiadać opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w odniesieniu do wszystkich pojazdów zaoferowanych do wykonania zamówienia na kwotę 10 000,00 PLN na każdą osobę.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji przetargowej.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) dysponować minimum dwoma wysokiej klasy minibusami do przewozu 8 osób plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2017, wyposażonymi w podwójną klimatyzację oddzielną dla kierowcy i tłumacza – opiekuna/pilota oraz dla przestrzeni pasażerskiej z nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele z pasami bezpieczeństwa, indywidualne oświetlenie i nagłośnienie, mikrofon dla tłumacza – opiekuna/pilota, oraz duży bagażnik; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

b) dysponować minimum dwoma wysokiej klasy minibusami do przewozu 20 osób plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2017, wyposażonymi w podwójną klimatyzację oddzielną dla kierowcy i tłumacza – opiekuna/pilota oraz dla przestrzeni pasażerskiej z nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane fotele z pasami bezpieczeństwa, indywidualne oświetlenie i nagłośnienie, mikrofon dla tłumacza – opiekuna/pilota, oraz duży bagażnik; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

c) dysponować minimum dwoma samochodami osobowymi klasy premium (segmenty E lub F) plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2017, wyposażonym w podwójną klimatyzację oddzielną dla kierowcy i tłumacza – opiekuna/pilota oraz dla przestrzeni pasażerskiej z nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

d) dysponować minimum jednym autokarem do przewozu od 35 do 50 osób plus kierowca, rok produkcji nie starszy niż 2016, wyposażonym w klimatyzację z indywidualnymi nawiewami dla każdego pasażera, ogrzewanie postojowe, rozkładane i rozsuwane na fotele z pasami bezpieczeństwa, indywidualne oświetlenie i nagłośnienie, mikrofon dla tłumacza – opiekuna/pilota, Wi-Fi dostępne bezpłatnie dla pasażerów wewnątrz pojazdu oraz duży bagażnik; dostępna woda niegazowana i gazowana poj. 0,5 l dla każdego z uczestników wizyty,

e) dysponować minimum 5 kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz przewozu osób, posługującymi się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, znającymi doskonale topografię miast Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta, Łodzi oraz ich okolic, ubierającymi się w trakcie wykonywania usługi w elegancki sposób (koszula, krawat, marynarka).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Polska Agencja Prasowa S.A., ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182 ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019