Diensten - 193600-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur

2019/S 081-193600

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Prasowa S.A.
Nationaal identificatienummer: pl
Postadres: ul. Bracka 6/8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-502
Land: Polen
Contactpersoon: Robert Żukowski
E-mail: robert.zukowski@pap.pl
Telefoon: +48 225092429
Fax: +48 225092430

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pap.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Media

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na zawarcie umów ramowych na świadczenie usług transportowych na potrzeby wizyt grup zagranicznych

Referentienummer: 28/19/ZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60170000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019