Diensten - 193601-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Sociaal onderzoek

2019/S 081-193601

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na zemedelieto, hranite i gorite
831909905
bul. „Hristo Botev“ No. 55
Sofiya
1040
Bulgarije
Contactpersoon: Petar Dimitrov
Telefoon: +359 298511856
E-mail: opop@mzh.government.bg
Fax: +359 29813422
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzh.government.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/ZOP_Procedure2017.aspx?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpcN1uzYchpbw%3d%3d

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: селско, рибно стопанство, храни и гори

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Социално-икономически анализ на развитието на селските райони

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79315000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Основната цел на настоящата обществена поръчка е анализ на социално-икономическото развитие на селските райони, който има за цел да подпомогне подготовката на анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) към Стратегическия план по ОСП, след 2020 г.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 290 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Основната цел на настоящата обществена поръчка е анализ на социално-икономическото развитие на селските райони, който има за цел да подпомогне подготовката на анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) към Стратегическия план по ОСП, след 2020 г.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: „Техническо предложение“ (Т) / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 290 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Всички плащания се извършват със средства от мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР (2014-2020 г.), при спазване на реда на Условия за кандидатстване и изпълнение на мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят няма изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят няма изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира дейности по разработване на стратегически документи в областта на регионалното развитие и/или в областта на развитието на селските райони.

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Участникът следва да разполага с екип от минимум 3 (три) експерта с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, в това число минимум:

Ръководител на проекта:

Квалификация:

— минимални изисквания за квалификация — завършено висше образование по специалност в професионално направление „Икономика“ или „Администрация и управление“, или „Архитектура, строителство и геодезия“, или „Социология, антропология и науки за културата“ съгласно Постановление № 125 от 24.6.2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна специалност.

Специфичен професионален опит:

— минимални изисквания за трудов или професионален опит — минимум 5 години опит или опит в най-малко 4 услуги или проекти или дейности в поне 1 от следните области — стратегическо планиране в областта на регионалното развитие или стратегическо планиране в областта на развитието на селските райони, наблюдение или оценка на изпълнението на документи в областта на регионалното развитие или в областта на развитието на селските райони.

Ключов експерт № 1

Квалификация:

— минимални изисквания за квалификация — завършено висше образование по специалност в професионално направление „Икономика“ или „Политически науки“ или специалност „География“ или „Регионално развитие“ в професионално направление „Науки за земята“ или специалност „Устройство на територията“ или „Урбанизъм“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Постановление № 125 от 24.6.2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна специалност.

Специфичен професионален опит:

— минимални изисквания за трудов или професионален опит — минимум 3 години опит или опит в най-малко 2 услуги или проекти или дейности в поне 1 от следните области — градско развитие, регионално развитие, пространствено (териториално) планиране, стратегическо планиране.

Ключов експерт № 2

Квалификация:

— минимални изисквания за квалификация — завършено висше образование по специалност в професионално направление „Икономика“ съгласно Постановление № 125 от 24.6.2002 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна специалност.

Специфичен професионален опит:

— минимални изисквания за трудов или професионален опит — минимум 3 години опит или опит в най-малко 2 услуги или проекти или дейности в поне 1 от следните области: икономически и финансови анализи и прогнози, финансово управление и контрол, обработка и анализ на финансови данни, стратегическо планиране.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Министерство на земеделието, храните и горите на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията посочени в глава 1, раздел V от документацията за участие. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне в електронен вид на попълнен и подписан с електронен подпис ЕЕДОП.

Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване, са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка.

Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор, се представят преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП и са посочени в т. 5 от раздел VI на глава 1 от документацията за участие.

При подписване на договор се представя декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерки срещу изпирането на пари.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

— информационен телефон на НАП +359 70018700,

— интернет адрес: http://www.nap.bg/.

2. Относно задълженията за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

— информационен център на МОСВ, работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.,

— София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,

— телефон +359 29406331,

— интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.

3. Относно задълженията за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

— София 1051, ул. „Триадица“ № 2,

— телефон +359 28119443,

— интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

Гаранция за изпълнение:

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в размер на 3 % (три процента) от общата му стойност без ДДС.

2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор.

3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

4. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция в оригинал, парична сума (оригинал на платежно нареждане) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Министерството на земеделието, храните и горите в БНБ — ЦУ: IBAN — BG08 BNBG 9661 3300 1500 02; BIC — BNBGBGSD; като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закон за обществените поръчки пред Комисия за защита на конкуренцията.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019