Dienstleistungen - 193603-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Analysen

2019/S 081-193603

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Natsionalen osiguritelen institut
121082521
bul. „Aleksandar Stamboliyski“
Sofiya
1303
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vanya Peneva
Telefon: +359 29261048
E-Mail: Vanya.Peneva@nssi.bg
Fax: +359 29261424
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://noi.bg/

Adresse des Beschafferprofils: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2019-1016-40-357%20
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: управлява държавното обществено осигуряване

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Контекстен анализ на държавното обществено осигуряване за целите на НОИ

Referenznummer der Bekanntmachung: 29-2019-1016-40-357
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71620000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Основната цел е да извлече контекстна информация относно:

а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство;

б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института;

в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността.

Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 439 833.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

гр. София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Основната цел е да извлече контекстна информация относно:

а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство;

б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института;

в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността.

Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Организация за изпълнение на поръчката / Gewichtung: 35 %
Qualitätskriterium - Name: Екип за изпълнение на поръчката / Gewichtung: 35 %
Preis - Gewichtung: 30 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 439 833.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Обществената поръчка е финансирана от проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността”, финансиран по ОПРЧР

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Под „изпълнил“ се разбират такива дейности, които са приключили успешно до датата на подаване на офертата.

Под сходна с тази на настоящата поръчка се приема услуга, свързана с извършване на 1 (един) анализ и/или изследване в социалната сфера и/или тези на пазара на труда, и/или човешките ресурси, и/или организацията и условията на труд.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя.

2. Участниците могат ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване.

3. Изпълнителят трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора при подписването му в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката следва да бъде 30 календарни дни след приключване/ прекратяване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62—64

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник съгласно основанията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5, буква „а“ и буква „б“ от ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и:

1. участници, които са свързани лица („свързани лица“ са тези по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки — „свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа). Обстоятелството се декларира в част ІІІ, раздел Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство“ от ЕЕДОП.

2. участник който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Обстоятелството се декларира в част ІІІ, раздел Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство“ от ЕЕДОП.

3. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани със опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. За липсата на обстоятелства по т. 2.3.4, буква „б“ се попълва декларация (представен е образец).

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП.

6. участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

7. не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които не идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице-участник в процедурата по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Участниците идентифицират тези лица, когато от регистрите или официалното извлечение от съответния регистър (посочва се от участника съответният регистър) не се съдържат данни за наименованието на участника, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление, контрол и председателство, вида и състава на колективния орган на управление, основното място на търговска дейност се представят други официални документи, от които може да се удостовери посочената информация с цел установяване на собствеността, управлението и контрола на юридическото лице. Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019