Dienstleistungen - 193603-2019

25/04/2019    S81    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани с анализи

2019/S 081-193603

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национален осигурителен институт
121082521
бул. „Александър Стамболийски“
София
1303
България
Лице за контакт: Ваня Пенева
Телефон: +359 29261048
Електронна поща: Vanya.Peneva@nssi.bg
Факс: +359 29261424
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://noi.bg/

Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2019-1016-40-357%20
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управлява държавното обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Контекстен анализ на държавното обществено осигуряване за целите на НОИ

Референтен номер: 29-2019-1016-40-357
II.1.2)Основен CPV код
71620000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел е да извлече контекстна информация относно:

а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство;

б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института;

в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността.

Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 439 833.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основната цел е да извлече контекстна информация относно:

а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство;

б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института;

в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността.

Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за изпълнение на поръчката / Тежест: 35 %
Критерий за качество - Име: Екип за изпълнение на поръчката / Тежест: 35 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 439 833.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е финансирана от проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността”, финансиран по ОПРЧР

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Под „изпълнил“ се разбират такива дейности, които са приключили успешно до датата на подаване на офертата.

Под сходна с тази на настоящата поръчка се приема услуга, свързана с извършване на 1 (един) анализ и/или изследване в социалната сфера и/или тези на пазара на труда, и/или човешките ресурси, и/или организацията и условията на труд.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя.

2. Участниците могат ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване.

3. Изпълнителят трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора при подписването му в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката следва да бъде 30 календарни дни след приключване/ прекратяване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/05/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 21/08/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/05/2019
Местно време: 14:00
Място:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62—64

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник съгласно основанията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5, буква „а“ и буква „б“ от ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и:

1. участници, които са свързани лица („свързани лица“ са тези по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки — „свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа). Обстоятелството се декларира в част ІІІ, раздел Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство“ от ЕЕДОП.

2. участник който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Обстоятелството се декларира в част ІІІ, раздел Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство“ от ЕЕДОП.

3. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани със опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. За липсата на обстоятелства по т. 2.3.4, буква „б“ се попълва декларация (представен е образец).

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП.

6. участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

7. не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които не идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице-участник в процедурата по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Участниците идентифицират тези лица, когато от регистрите или официалното извлечение от съответния регистър (посочва се от участника съответният регистър) не се съдържат данни за наименованието на участника, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление, контрол и председателство, вида и състава на колективния орган на управление, основното място на търговска дейност се представят други официални документи, от които може да се удостовери посочената информация с цел установяване на собствеността, управлението и контрола на юридическото лице. Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019