Diensten - 193603-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Analysediensten

2019/S 081-193603

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Natsionalen osiguritelen institut
121082521
bul. „Aleksandar Stamboliyski“
Sofiya
1303
Bulgarije
Contactpersoon: Vanya Peneva
Telefoon: +359 29261048
E-mail: Vanya.Peneva@nssi.bg
Fax: +359 29261424
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://noi.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2019-1016-40-357%20
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: управлява държавното обществено осигуряване

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Контекстен анализ на държавното обществено осигуряване за целите на НОИ

Referentienummer: 29-2019-1016-40-357
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Основната цел е да извлече контекстна информация относно:

а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство;

б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института;

в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността.

Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 439 833.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Основната цел е да извлече контекстна информация относно:

а) социалния ефект от реформата и как тя би засегнала позиционирането на НОИ в общественото пространство;

б) как реформата би рефлектирала върху публичния образ на института;

в) как следва да се промени дейността на осигурителния орган в краткосрочен и дългосрочен план, така че да се реализира адекватна информационна и комуникационна кампания за целите на осъществяване на реформата в областта на експертизата на работоспособността.

Набавянето на актуална информация относно социално-икономическите и демографските особености и поведенческите модели на регионално ниво ще спомогне за цялостното преразглеждане на политиката на НОИ в дългосрочен план относно предоставянето на осигурителни услуги в частта комуникация, публичност и прозрачност на управлението, но също и оценка на риска и превенция на злоупотреби при оценката на експертизата на работоспособността.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Организация за изпълнение на поръчката / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Екип за изпълнение на поръчката / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 439 833.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Обществената поръчка е финансирана от проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността”, финансиран по ОПРЧР

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Под „изпълнил“ се разбират такива дейности, които са приключили успешно до датата на подаване на офертата.

Под сходна с тази на настоящата поръчка се приема услуга, свързана с извършване на 1 (един) анализ и/или изследване в социалната сфера и/или тези на пазара на труда, и/или човешките ресурси, и/или организацията и условията на труд.

Eventuele minimumeisen:

Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя.

2. Участниците могат ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване.

3. Изпълнителят трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора при подписването му в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката следва да бъде 30 календарни дни след приключване/ прекратяване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62—64

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник съгласно основанията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5, буква „а“ и буква „б“ от ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и:

1. участници, които са свързани лица („свързани лица“ са тези по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки — „свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа). Обстоятелството се декларира в част ІІІ, раздел Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство“ от ЕЕДОП.

2. участник който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Обстоятелството се декларира в част ІІІ, раздел Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство“ от ЕЕДОП.

3. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани със опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. За липсата на обстоятелства по т. 2.3.4, буква „б“ се попълва декларация (представен е образец).

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП.

6. участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

7. не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които не идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице-участник в процедурата по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Участниците идентифицират тези лица, когато от регистрите или официалното извлечение от съответния регистър (посочва се от участника съответният регистър) не се съдържат данни за наименованието на участника, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление, контрол и председателство, вида и състава на колективния орган на управление, основното място на търговска дейност се представят други официални документи, от които може да се удостовери посочената информация с цел установяване на собствеността, управлението и контрола на юридическото лице. Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019