Dienstleistungen - 193604-2019

25/04/2019    S81

Sverige-Malmö: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning

2019/S 081-193604

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Malmö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1124
Postadress: August Palms plats 1
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 205 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Cecilia Thoft
E-post: cecilia.thoft@malmo.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malmo.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvbirlqcg&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvbirlqcg&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Detaljprojektering 6660 Elisedal

Referensnummer: 18/204
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detaljprojektering syftar till att genomföra den utbyggnad av allmän platsmark som detaljplan 5550 anger samt att genomföra utbyggnad av gång och cykelväg mellan detaljplanegränsen och Sadelstigen för att ansluta till befintlig cykelväg.

Slutprodukten ska vara två förfrågningsunderlag (byggata och färdigställande) som ska ligga till grund för upphandling av utförandeentreprenad för ovan nämnda arbeten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311000 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71400000 Stadsplanering och landskapsvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detaljprojektering syftar till att genomföra den utbyggnad av allmän platsmark som detaljplan 5550 anger samt att genomföra utbyggnad av gång och cykelväg mellan detaljplanegränsen och Sadelstigen för att ansluta till befintlig cykelväg.

Slutprodukten ska vara två förfrågningsunderlag (byggata och färdigställande) som ska ligga till grund för upphandling av utförandeentreprenad för ovan nämnda arbeten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 25/06/2019
Slut: 28/02/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019