Diensten - 193608-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Karlstad: Recruteringsdiensten

2019/S 081-193608

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
202100-4771
Karolinen
Karlstad
651 80
Zweden
Contactpersoon: Patrik Vahlberg
E-mail: patrik.jv@spnadvisory.com
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rekryteringsmyndigheten.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmylkneay&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmylkneay&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekryteringstjänster

Referentienummer: 2019/0338
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tjänsten omfattar att tillhandahålla rekryteringstjänster på nationell nivå för hela eller delar av rekryteringsprocesser inom respektive delområde. Upphandlingen består av följande delområden: Rekrytering av handläggare samt Rekrytering av chefer och specialister.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: Rekrytering av handläggare
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79600000
79635000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rekrytering av handläggare

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

4 st á 6 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: Rekrytering av chefer och specialister
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79600000
79635000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rekrytering av chefer och specialister

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

4 st á 6 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Leverantören, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Leverantören ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden. Detta påvisas genom att kraven nedan i detta avsnitt uppfylls.

Eventuele minimumeisen:

Leverantören ska ha lägst riskklass 3 enligt UC AB:s bedömning. Uppfylls detta anses leverantören ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden.

I de fall lägre riskklass erhålls, eller i det fall leverantören inte kan erhålla sådan riskklass, ska denne ändå anses uppfylla detta krav om denne i anbudet lämnat en sådan redovisning som visar att det kan anses klarlagt att leverantören, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, innehar en stabil ekonomisk och finansiell ställning, så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra tjänsten under hela avtalstiden. Rekryteringsmyndigheten kommer i båda dessa fall utifrån vad leverantören anför och övrig tillgänglig ekonomiska data göra en helhetsbedömning av huruvida leverantören uppfyller kravet.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Leverantören ska under hela avtalstiden ha erforderliga resurser, kompetens och erfarenhet som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras enligt ändamålsenlig kvalitetsstandard. Förlust av enskild person får inte medföra att leverantörens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas.

Eventuele minimumeisen:

— Referensuppdrag för företaget enligt anbudsinbjudan

— Formella krav på huvudansvarig rekryteringskonsult enligt anbudsinbjudan

— Referensuppdrag för huvudansvarig konsult enligt anbudsinbjudan

— Formella krav på rekryteringskonsult/-er enligt anbudsinbjudan

— Referensuppdrag för rekryteringskonsult/-er enligt anbudsinbjudan

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019